Το Νομικό Πλαίσιο για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης

Οι υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης (ΥΠΠ) είναι τηλεφωνικές υπηρεσίες πρόσθετης χρέωσης που παρέχονται σε εμπορική βάση συνήθως από επιχειρήσεις διάφορες του τηλεπικοινωνιακού μας παρόχου, τιμολογούνται όμως από τον πάροχό μας. Σε αυτές μπορούμε να έχουμε πρόσβαση μέσω του σταθερού ή του κινητού μας τηλεφώνου ανά πάσα στιγμή. Παραδείγματα ΥΠΠ μπορεί να είναι τα ακόλουθα :

 • Επικοινωνία με ραδιοφωνικούς σταθμούς.
 • Ψηφοφορίες.
 • Διαγωνισμοί.
 • Αγορά ψηφιακού περιεχομένου και παιχνιδιών.
 • Συνομιλία μέσω τηλεφώνου ή SMS.
 • Αστρολογία.
 • Υπηρεσίες ενηλίκων
 • Υπηρεσίες πληροφόρησης (π.χ. καιρός, sports)

Η ευελιξία καθώς και η εύκολη και άμεση χρέωση των ΥΠΠ έχει οδηγήσει στην ευρεία παροχή και κατανάλωσή τους. Εντούτοις, τα προτερήματα αυτά έχουν ταυτοχρόνως αναδειχθεί και σε μειονεκτήματα για τις ΥΠΠ, καθώς μέσω αυτών έχουν διαπιστωθεί περιστατικά εξαπάτησης, υπερχρέωσης ή κακής εξυπηρέτησης των καταναλωτών. Για τους λόγους αυτούς η ΕΕΤΤ, η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή για την εποπτεία της αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, έχει εκδώσει Κώδικα Δεοντολογία για την παροχή ΥΠΠ, με τον οποίο προβλέπει ειδικές υποχρεώσεις για τους παρόχους τους. Σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με το περιεχόμενό της, η εκάστοτε ΥΠΠ μπορεί να αποδεικνύεται ως κοινωνικά ωφέλιμη για το καταναλωτικό κοινό και εμπορικά προσοδοφόρα για την επιχείρηση, που την παρέχει.

Νομικό Πλαίσιο
Η παροχή των ΥΠΠ ρυθμίζεται από τα άρθρα 12 παρ. κα και μγ, 22 και 26 Ν. 4070/2012 “Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012). Περαιτέρω, ρυθμίζεται από το δευτερογενές ρυθμιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και, συγκεκριμένα, από το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης (ΕΣΑ) των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΥΑ ΥΜΕΤ 26634/924/3-5-2007, ΦΕΚ 768/Α/2007), τον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης (αποφ. ΕΕΤΤ 677/03/08-01-2013), τον Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης (αποφ. ΕΕΤΤ 578/29/28-09-2010, ΦΕΚ 1651/Β/15-10-2010) και τον Κανονισμό Γενικών Αδειών (αποφ. ΕΕΤΤ 390/3/13-06-2006, ΦΕΚ 748/Β/21-06-2006).

Ορισμοί
Κατ’ αρχάς, ως υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης (ΥΠΠ) ορίζονται οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που αφορούν τη μετάδοση πληροφορίας/περιεχομένου σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των οποίων η τιμολόγηση πραγματοποιείται μέσω της χρέωσης των κλήσεων προς τις αριθμοσειρές του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στις οποίες προβλέπεται η παροχή ΥΠΠ, ιδίως των σειρών 901, 909, 806, 812, 825, 850, 875, 14, 190−195 και 54 (άρθρο 2 Κώδικα ΥΠΠ). Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες τηλεηχοπληροφόρησης (Audiotext), τις υπηρεσίες οπτικής τηλεπληροφόρησης (Videotext), τις υπηρεσίες σύντομων μηνυμάτων προστιθέμενης αξίας (PSMS) και τις υπηρεσίες πολυμεσικών μηνυμάτων προστιθέμενης αξίας (PMMS). Η παροχή ΥΠΠ δύναται να πραγματοποιείται και μέσω του Διαδικτύου (Internet).

Πάροχος ΥΠΠ είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο μέσω ειδικής τερματικής υποδομής παρέχει ΥΠΠ και στο οποίο έχουν πρωτογενώς από την ΕΕΤΤ ή δευτερογενώς από άλλον πάροχο εκχωρηθεί αριθμοδοτικοί πόροι για την παροχή των ΥΠΠ. Επιπρόσθετα, πάροχοι δικτύου είναι οι επιχειρήσεις, στις οποίες έχουν πρωτογενώς εκχωρηθεί από την ΕΕΤΤ οι αριθμοί μέσω των οποίων παρέχονται οι ΥΠΠ και οι οποίοι δευτερογενώς εκχωρούν τους εν λόγω αριθμούς στον Πάροχο ΥΠΠ. Είναι δυνατόν ο Πάροχος ΥΠΠ και ο Πάροχος Δικτύου να ταυτίζονται. Τέλος, οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στο δίκτυο των οποίων συνδέεται ο τελικός χρήστης της ΥΠΠ και μέσω των οποίων αποκτά πρόσβαση στην ΥΠΠ, ορίζονται ως Πάροχοι Δικτύου Εκκίνησης Κλήσης.

Οι ΥΠΠ παρέχονται αποκλειστικά μέσω μη γεωγραφικών αριθμών, δηλαδή αριθμών που δεν είναι γεωγραφικοί και περιλαμβάνονται στο εθνικό σχέδιο αριθμοδότησης (άρθρο 2 κθ Ν. 4070/2012). Συνήθως τέτοιοι αριθμοί είναι είτε σύντομοι κωδικοί, δηλαδή 3ψήφιοι, 4ψήφιοι ή 5ψήφιοι αριθμοί, που παρέχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες, ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είτε αριθμοί πρόσθετης χρέωσης, δηλαδή αριθμοί στους οποίους η χρέωση των κλήσεων υπερβαίνει τη χρέωση των εθνικών κλήσεων (άρθρο 2 παρ. 1 ΕΣΑ).

Αριθμοδοτικοί Πόροι για ΥΠΠ
Οι ΥΠΠ δεν επιτρέπεται να παρέχονται από οποιονδήποτε αριθμοδοτικό πόρο αλλά μόνο από όποιες αριθμοσειρές προβλέπονται σχετικά στο ΕΣΑ και στον Κανονισμό ΕΣΑ, κυρίως στις σειρές αριθμών 901, 909, 806, 812, 825, 850, 875, 14, 190−195 και 54.

Η ΕΕΤΤ καθορίζει και επιβάλλει στους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών τέλη για δικαιώματα χρήσης των παραπάνω αριθμοδοτικών πόρων, τα οποία αντανακλούν την ανάγκη διασφάλισης της βέλτιστης χρήσης των πόρων αυτών (άρθρο 75 παρ. 1 Ν. 4070/2012). Οι μη γεωγραφικοί αριθμοί στις σειρές 806, 812, 825, 850, 875, 901 και 909 του ΕΣΑ εκχωρούνται από την ΕΕΤΤ αποκλειστικά και μόνο σε ομάδες των 1.000 αριθμών (άρθρο 3 παρ. 5 iii του Κανονισμού ΕΣΑ).

Το κόστος εκχώρησης, το είδος της ΥΠΠ καθώς και η λιανική χρέωση, που προβλέπονται για τις αριθμοσειρές, από τις οποίες επιτρέπεται η παροχή ΥΠΠ, έχουν ως εξής :

Υπηρεσία

Αριθμοδοτικός Πόρος

Τέλος Εκχώρησης (σε €)

Ετήσιο Τέλος Χρήσης (σε €)

Λιανική Χρέωση (€/λ’)

ΥΠΠ Φωνητικών Κλήσεων & SMS/MMS

14XXΧ

1.000

10.000

Μη Ρυθμισμένο

ΥΠΠ SMS/MMS

190ΧΧΧ – 195ΧΧΧ

300

1.000

Μη Ρυθμισμένο

ΥΠΠ SMS/MMS

54XXX

300

1.000

Μη Ρυθμισμένο

ΥΠΠ Φωνητικών Κλήσεων & SMS/MMS

806 XXX XXXX

1,5

1,3

0,06

ΥΠΠ Φωνητικών Κλήσεων & SMS/MMS

812 XXX XXXX

1,5

1,3

0,12

ΥΠΠ Φωνητικών Κλήσεων & SMS/MMS

825 XXX XXXX

1,5

1,3

0,25

ΥΠΠ Φωνητικών Κλήσεων & SMS/MMS

850 XXX XXXX

1,5

1,3

0,50

ΥΠΠ Φωνητικών Κλήσεων & SMS/MMS

875 XXX XXXX

1,5

1,3

0,75

ΥΠΠ Φωνητικών Κλήσεων & SMS/MMS

901 ΧΧΧ ΧΧΧΧ

2,5

2,5

Μη Ρυθμισμένο

ΥΠΠ

Φωνητικών Κλήσεων & SMS/MMS για Ενηλίκους

909 ΧΧΧ ΧΧΧΧ

2,5

2,5

Μη Ρυθμισμένο

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι 4ψήφιοι ή 5ψήφιοι σύντομοι κωδικοί των σειρών 10Χ(Χ)(Χ) και 11Χ(Χ)(Χ) (πλην των σειρών 100, 108, 112, 116 και 118) δύνανται να εκχωρούνται για την παροχή υπηρεσιών άμεσης βοήθειας, που αφορούν την υγεία, ή άμεσης οδικής βοήθειας ή για την παροχή υπηρεσιών από οργανισμούς κοινής ωφέλειας με σκοπό την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών (άρθρο 1β, Τμήμα Ε Κανονισμού ΕΣΑ). Το τέλος χορήγησης τέτοιων αριθμών ανέρχεται στα 300 €, ενώ το ετήσιο τέλος χρήσης στα 250 €. Οι σύντομοι αυτοί κωδικοί δεν είναι πρόσθετης χρέωσης και, επομένως, η λιανική τους χρέωση απαγορεύεται να υπερβαίνει αυτή της αστικής κλήσης σε αριθμούς σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας (άρθρο 11, Τμήμα Ε Κανονισμού ΕΣΑ).

Αδειοδότηση Παρόχου ΥΠΠ
Σύντομοι κωδικοί της σειράς 14 ή μη γεωγραφικοί αριθμοί για την παροχή ΥΠΠ εκχωρούνται μόνο σε παρόχους που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας για την παροχή ΥΠΠ (άρθρο 3 παρ. 6 του Κανονισμού ΕΣΑ).

Αρμόδια Αρχή για τον καθορισμό των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που συνεπάγεται η Γενική Άδεια, καθώς και για την εποπτεία της τήρησής τους, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, είναι η ΕΕΤΤ (άρθρο 18 παρ. 2 Ν. 4070/2012). Για την υπαγωγή του στο καθεστώς των Γενικών Αδειών οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δύναται να υποβάλλει στην ΕΕΤΤ δήλωση καταχώρισης και, κατόπιν, να εκκινήσει την παροχή των ΥΠΠ (άρθρο 18 παρ. 3 Ν. 4070/2012). Για την υποβολή της δήλωσης καταχώρισης απαιτείται εφάπαξ τέλος ύψους 300 €. Για επιχειρήσεις με τζίρο στην Ελληνική επικράτεια από την παροχή των αδειοδοτούμενων υπηρεσιών από 150.000 € και πάνω προβλέπεται ετήσιο διοικητικό τέλος σε συγκεκριμένο ποσοστό επί του τζίρου αυτού.

Το μητρώο των αδειοδοτημένων παρόχων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι δημόσια αναρτημένο και ελεύθερα προσβάσιμο στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ.

Διαδικασία Εκχώρησης Αριθμοδοτικών Πόρων
Η ΕΕΤΤ είναι η αρμόδια αρχή για τη διαχείριση του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης (ΕΣΑ). Φέρει λοιπόν την αρμοδιότητα να εκχωρεί, δεσμεύει, ανακαλεί ή περιορίζει τα δικαιώματα χρήσης αριθμών ή ομάδων αριθμών, να εποπτεύει την εφαρμογή του ΕΣΑ και να καθορίζει τα τέλη εκχώρησης, δέσμευσης και χρήσης των αριθμών (άρθρο 12 κα Ν. 4070/2012).

Η ΕΕΤΤ έχει την υποχρέωση να χορηγεί τα δικαιώματα χρήσης αριθμών το αργότερο εντός τριών εβδομάδων από την υποβολή της αίτησης με όλα τα απαραίτητα στοιχεία (άρθρο 22 παρ. 4 Ν. 4070/2012). Η εκχώρηση αριθμοδοτικών πόρων από την ΕΕΤΤ είναι αορίστου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 10 του Κανονισμού ΕΣΑ). Δευτερογενής εκχώρηση των ήδη εκχωρημένων από την ΕΕΤΤ αριθμών επιτρέπεται, ενώ απαγορεύεται η τριτογενής εκχώρηση (άρθρο 3 παρ. 1 Κανονισμού ΕΣΑ). Η ΕΕΤΤ δύναται να τροποποιεί τα εκχωρημένα δικαιώματα χρήσης αριθμών με αιτιολογημένη απόφαση και με αναλογικό τρόπο, μετά από ακρόαση των ενδιαφερόμενων μερών (άρθρο 26 παρ. 2 Ν. 4070/2012).

Το μητρώο των εκχωρημενών μη γεωγραφικών αριθμών είναι δημόσια αναρτημένο και ελεύθερα προσβάσιμο στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ και μέσω αυτού είναι δυνατή η εξεύρεση των αριθμών, που δεν έχουν εκχωρηθεί και είναι διαθέσιμοι.

Μοντέλα Εμπορικής Συνεργασίας
Σε περίπτωση που δεν έχει υπαχθεί στο καθεστώς γενικών αδειών και δεν έχει τις σχετικές υλικοτεχνικές υποδομές, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που επιθυμεί να παρέχει ΥΠΠ, πρέπει οπωσδήποτε να συνάψει σύμβαση με νομίμως αδειοδοτημένο πάροχο ΥΠΠ, ο οποίος θα πρέπει να έχει συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας με τους παρόχους σταθερών / κινητών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών της χώρας. Αντικείμενο μίας τέτοιας σύμβασης θα είναι η παροχή του περιεχομένου της ΥΠΠ από την πλευρά του φυσικού ή νομικού προσώπου, που επιθυμεί να παρέχει ΥΠΠ, και η παροχή της έτοιμης τεχνικής και εμπορικής λύσης για την υπηρεσία από την πλευρά του παρόχου ΥΠΠ, η οποία και περιλαμβάνει την χρήση του αριθμοδοτικού πόρου, την παροχή των σχετικών υλικοτεχνικών υποδομών και υποδομών εξυπηρέτησης καταναλωτών καθώς και την πρόσβαση στους συνδρομητές σταθερής / κινητής τηλεφωνίας των τηλεπικοινωνιακών δικτύων της χώρας.

Σε περίπτωση που έχει ήδη υπαχθεί στο καθεστώς γενικών αδειών και διαθέτει τις σχετικές υλικοτεχνικές υποδομές και υποδομές εξυπηρέτησης καταναλωτών, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που επιθυμεί να παρέχει ΥΠΠ, μπορεί να απευθυνθεί απευθείας και να συνάψει σύμβαση με πάροχο δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που προσφέρει εμπορικές λύσεις για χονδρική παροχή ΥΠΠ. Αντικείμενο μίας τέτοιας σύμβασης θα είναι η παροχή της ΥΠΠ από το φυσικό ή νομικό αυτό πρόσωπο και η παροχή της χρήσης αριθμοδοτικού πόρου και της πρόσβασης στους συνδρομητές σταθερής / κινητής τηλεφωνίας των τηλεπικοινωνιακών δικτύων της χώρας από την πλευρά του παρόχου δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Παραλλαγή αυτής της εμπορικής σύμβασης είναι η περίπτωση όπου το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που επιθυμεί να παρέχει ΥΠΠ, αποκτά νομίμως από την ΕΕΤΤ τα δικαιώματα χρήσης του επιθυμητού αριθμοδοτικού πόρου και συμβάλλεται με τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο μόνο για την απόκτηση πρόσβασης στους συνδρομητές σταθερής / κινητής τηλεφωνίας των τηλεπικοινωνιακών δικτύων της χώρας.

Σε τέτοιες εμπορικές συμβάσεις οι οικονομικοί όροι παίρνουν συνήθως τη μορφή του διαμοιρασμού των εσόδων (revenue sharing), που προέρχονται από τους συνδρομητές – πελάτες της ΥΠΠ, ανάμεσα στους αντισυμβαλλόμενους. Έτσι, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που επιθυμεί να παρέχει την ΥΠΠ, θα λαμβάνει ένα ποσοστό επί της λιανικής τιμής της ΥΠΠ ανά λεπτό χρόνου ομιλίας ή SMS/MMS, ενώ το υπόλοιπο θα παρακρατάται από τους παρόχους δικτύων εκκίνησης κλήσης ή/και τον πάροχο ΥΠΠ. Είναι επίσης πολύ διαδεδομένη η επιβάρυνση με ένα μηνιαίο σταθερό κατώτατο ποσό (fixed fee), σε περίπτωση που τα μηνιαία έσοδα από τις υπηρεσίες είναι κατώτερα από το ποσό αυτό.

Ρυθμιστικές Υποχρεώσεις Παρόχου ΥΠΠ
Ο Κώδικας Δεοντολογίας ΥΠΠ καθώς και ο Κανονισμός Γενικών Αδειών προβλέπουν υποχρεώσεις για τους παρόχους ΥΠΠ, οι πιο βασικές από τις οποίες είναι οι εξής :

 • Διαδικτυακή δημοσίευση των ΥΠΠ, που παρέχονται.
 • Λειτουργία γραμμής βοήθειας / παραπόνων κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, που δε θα απαντά μόνο με ηχογραφημένο μήνυμα.
 • Διερεύνηση και απάντηση των καταγγελιών συνδρομητών εντός 20 ημερών.
 • Αναφορά της χρέωσης και στοιχείων παρόχου ΥΠΠ σε κάθε προωθητικό υλικό.
 • Σε κάθε κλήση ΥΠΠ οπτικής και ηχητικής πληροφόρησης ηχογραφημένο μήνυμα για τη χρέωση και την ταυτότητα του παρόχου ΥΠΠ.
 • Παροχή πληροφοριών στην ΕΕΤΤ, όποτε ζητηθεί.

Πρόστιμα & Κυρώσεις
Για πράξεις ή παραλείψεις των Παρόχων ΥΠΠ, που με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζουν το νομικό πλαίσιο για την εκχώρηση και χρήση αριθμοδοτικών πόρων, η ΕΕΤΤ δύναται, μεταξύ άλλων, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των ενδιαφερομένων να επιβάλλει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις (άρθρο 78 παρ. 2 Ν. 4070/2012) :

α) Σύσταση.
β) Πρόστιμο έως 3.000.000 ευρώ το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει περιοδικές ποινές με αναδρομικό αποτέλεσμα. Η ΕΕΤΤ μπορεί να προβλέψει την καταβολή του ποσού του προστίμου σε δόσεις.
γ) Αναστολή ή ανάκληση των δικαιωμάτων παροχής δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών λειτουργίας υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, καθώς και των δικαιωμάτων χρήσης, ειδικών υποχρεώσεων σε περίπτωση σοβαρών και επανειλημμένων παραβάσεων. Στην περίπτωση αυτή, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλλει αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις και ποινές που θα καλύπτουν τη χρονική περίοδο κάθε παράβασης, ακόμη και εάν η παράβαση έχει μετέπειτα παύσει να υφίσταται.

Περαιτέρω, η με οποιονδήποτε τρόπο παράβαση του νομικού πλαισίου για την εκχώρηση και χρήση αριθμοδοτικών πόρων καθώς και η χρήση αριθμών χωρίς να έχει προηγηθεί εκχώρηση τιμωρείται ποινικά με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και με χρηματική ποινή ύψους από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ (άρθρο 76 παρ. 1 Ν. 4070/2012). Ο τεχνικός εξοπλισμός και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των παραπάνω αξιόποινων πράξεων κατάσχονται και, με την έκδοση αμετάκλητης απόφασης ποινικού δικαστηρίου, δημεύονται (άρθρο 76 παρ. 2 Ν. 4070/2012).

Περισσότερα
Ν. 4070/2012 “Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012).
ΥΑ ΥΜΕΤ 26634/924/3-5-2007 “Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών” (ΦΕΚ 768/Α/2007).
Αποφ ΕΕΤΤ 677/03/08-01-2013 “Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης”.
Αποφ ΕΕΤΤ 578/29/28-09-2010 “Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης” (ΦΕΚ 1651/Β/15-10-2010).
Αποφ ΕΕΤΤ 390/3/13-06-2006 “Κανονισμός Γενικών Αδειών” (ΦΕΚ 748/Β/21-06-2006).