Κλοπή Κινητού : Το Δικαίωμα Μπλοκαρίσματος από τα Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας

Οι συσκευές κινητού τηλεφώνου αποτελούν προνομιακό αντικείμενο κλοπής. Πωλούνται εύκολα και γρήγορα σε πολύ ευνοϊκή τιμή τόσο για τους επίδοξους αγοραστές όσο φυσικά και για τους δράστες της κλοπής. Έτσι, ανθούν παράνομες αγορές, όπου διακινούνται χιλιάδες τέτοιες κλεμμένες συσκευές, τροφοδοτώντας μέσω του κέρδους το σχετικό εγκληματικό πεδίο. Τα δε ευρέως διαδεδομένα περιστατικά κλοπής ή ληστείας με λεία συσκευές κινητού τηλεφώνου κατατάσσονται στη λεγόμενη «μικρή» εγκληματικότητα, που θίγει εν δυνάμει τον οποιονδήποτε, διαρρηγνύοντας έτσι τον κοινωνικό ιστό.

Η μέχρι τώρα απάντηση στο φαινόμενο ήταν η δίωξη και καταστολή των δραστών. Εντούτοις, με αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων θεσπίστηκε η δημιουργία «μαύρης λίστας» κλεμμένων συσκευών κινητού τηλεφώνου, στις οποίες πλέον θα απαγορεύεται η παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το φαινόμενο, καθώς κάθε κλεμμένη συσκευή χάνει τον χαρακτήρα του [παράνομου] εμπορεύματος, αφού δεν έχει ενδιαφέρον για κανέναν να την αγοράσει και, κατά συνέπεια, για κανέναν να την κλέψει. Η προαναφερόμενη διαδικασία δήλωσης κλεμμένων συσκευών κινητού τηλεφώνου θα τεθεί σε ισχύ για κάθε ενδιαφερόμενο από τα τέλη του 2014.

Ορισμοί
Κωδικός IMEI αποκαλείται ο μοναδικός διεθνής κωδικός (International Mobile Equipment Identity, IMEI), που διαθέτει κάθε συσκευή κινητού τηλεφώνου, ο οποίος επικοινωνείται στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας κάθε φορά που εκτελείται κλήση από ή προς την εν λόγω συσκευή.

Νομικό Πλαίσιο
Οι υποχρεώσεις των παρόχων κινητής τηλεφωνίας αναφορικά με τις κλεμμένες συσκευές κινητής τηλεφωνίας προβλέπονται στην Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 676/41/20-12-2012 με τίτλο «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β/2013), όπως τροποποιήθηκε με τις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ 693/12/4-6-2013 (ΦΕΚ 1529/Β/21-6-2013) και ΑΠ 701/064/23-12-2013 (ΦΕΚ 179/Β/31-1-2014) (στο εξής ο «Κανονισμός»).

Η ειδικότερη διαδικασία της υλοποίησης της «μαύρης λίστας» των κλεμμένων συσκευών περιγράφεται στην απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 710/14/13-03-2014 με τίτλο «Διαδικασία εφαρμογής του εδαφίου ε’ της παραγράφου 2.1.16 του Παραρτήματος Β’ της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 676/41/20-12-2012 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β/2013) σχετικά με τους Κωδικούς ΙΜΕΙ κλεμμένων συσκευών» (στο εξής η «Απόφαση»).

Υποχρεώσεις Παρόχων Κινητής Τηλεφωνίας
Αναφορικά με την διακοπή παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σε κατόχους κλεμμένων συσκευών οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας φέρουν δύο υποχρεώσεις : (α) αφενός να τηρούν λίστες με τους κωδικούς IMEI των κλεμμένων συσκευών των χρηστών τους, και (β) αφετέρου να απαγορεύουν με τεχνικά μέσα την πραγματοποίηση κλήσεων από συσκευή με ΙΜΕΙ που ανήκει στις εν λόγω λίστες (Παράρτημα Β § 2.1.16 ε’ του Κανονισμού, άρθρο 1 § 1 και 2 της Απόφασης).

Κάθε πάροχος κινητής τηλεφωνίας υποχρεούται να ενημερώνει ανά μήνα τους υπόλοιπους παρόχους σχετικά με τα ΙΜΕΙ κλεμμένων συσκευών των χρηστών του (Παράρτημα Β § 2.1.16 ε’ του Κανονισμού). Με αυτό τον τρόπο εντός μηνός από τη σχετική επιτυχή αίτηση και εισαγωγή IMEI κλεμμένης συσκευής στη σχετική λίστα ενός παρόχου το IMEI αυτό μπλοκάρεται από τα δίκτυα όλων των παρόχων κινητής τηλεφωνίας της επικράτειας.

Κάθε πάροχος δύναται να εισάγει στη λίστα με τα ΙΜΕΙ που τηρεί και ΙΜΕΙ συσκευών που έχουν δηλωθεί ως κλεμμένες σε άλλες χώρες παγκοσμίως (άρθρο 1 § 3 της Απόφασης). Η εγγραφή IMEI κλεμμένης συσκευής μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά από σχετικό αίτημα της Ελληνικής Αστυνομίας ή άλλης διωκτικής Αρχής της χώρας (άρθρο 1 § 4 της Απόφασης).

Δικαιώματα Θυμάτων Κλοπής Συσκευών Κινητής Τηλεφωνίας
Κάθε νόμιμος κάτοχος συσκευής κινητού τηλεφώνου, που πέφτει θύμα κλοπής, έχει το δικαίωμα με μία απλή αίτηση στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας, του οποίου είναι συνδρομητής, να ζητήσει την εγγραφή του IMEI της κλεμμένης συσκευής στην σχετική «μαύρη λίστα» (Παράρτημα Β § 2.1.16 ε’ του Κανονισμού, άρθρο 1 § 1 της Απόφασης). Για να κάνει δεκτή τη σχετική αίτηση, ο πάροχος έχει το δικαίωμα να ζητά από τον συνδρομητή έγγραφα, που αποδεικνύουν (α) την νόμιμη κατοχή από τον ίδιο της κλεμμένης συσκευής και (β) τη δήλωση της κλοπής στις αστυνομικές αρχές.

Συνδρομητής, του οποίου ο κωδικός ΙΜΕΙ της συσκευής του μπλοκάρεται με βάση την ανωτέρω διαδικασία, έχει το δικαίωμα να αιτηθεί από τον πάροχό του την άρση του μπλοκαρίσματος προσκομίζοντας αποδεικτικά στοιχεία για το ΙΜΕΙ της συσκευής του και το νόμιμο τρόπο απόκτησής της, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχει λάβει χώρα πριν την ημερομηνία δήλωσης της κλαπείσας συσκευής. Ο πάροχος εξετάζει το αίτημα και κρίνει κατά περίπτωση. Σε περίπτωση που αποφασίσει την άρση του μπλοκαρίσματος, οφείλει να ενημερώσει σχετικά το συνδρομητή που είχε υποβάλει την αίτηση για το μπλοκάρισμα καθώς και τους υπόλοιπους παρόχους για να αφαιρέσουν τον εν λόγω κωδικό ΙΜΕΙ από τη λίστα που τηρούν (άρθρο 1 § 5 της Απόφασης).

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης παρόχου με τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις ο θιγόμενος συνδρομητής έχει το δικαίωμα να υποβάλλει στην ΕΕΤΤ σχετική καταγγελία και, κατόπιν εξέτασής της, η ΕΕΤΤ να επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 77 του Νόμου 4070/2012 (άρθρο 1 § 8 της Απόφασης).

Νομική Συμβουλή : Αν πέσετε θύμα κλοπής του κινητού σας, δηλώστε το στην αστυνομία και με τον αριθμό IMEI του κλεμμένου σας κινητού και αντίγραφο της δήλωσης κλοπής προβείτε σε αίτηση για την διακοπή παροχής μέσω αυτού υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και το μπλοκάρισμά του από τα δίκτυα της επικράτειας. Εντός μηνός το αίτημά σας θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί.

Περισσότερα
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
Κανονισμός Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ για τους Παρόχους Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
Απόφαση της ΕΕΤΤ για τη διαδικασία σχετικά με τους Κωδικούς ΙΜΕΙ κλεμμένων συσκευών.