Δικαιώματα Επιβατών στα Πλοία και στις Θαλάσσιες Μεταφορές

Οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν ένα από τα πιο συνηθισμένα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα, ιδίως κατά τις διακοπές του Καλοκαιριού. Δεν είναι όμως σπάνιες οι περιπτώσεις, όπου οι επιβάτες ταλαιπωρούνται από την πλημμελή παροχή των σχετικών υπηρεσιών από την πλευρά των μεταφορέων – πλοιοκτητών είτε εξαιτίας μακρών καθυστερήσεων είτε ακόμη και εξαιτίας ακύρωσης δρομολογίων. Αυτό που οι περισσότεροι, αν όχι σχεδόν όλοι, οι επιβάτες αγνοούν είναι το γεγονός ότι η ισχύουσα νομοθεσία μας παρέχει ευρύτατα δικαιώματα επιστροφής χρημάτων και αποζημίωσης ή/και υποχρεώνει τους μεταφορείς να μας παρέχουν αντισταθμιστικά οφέλη. Ο Νόμος 3709/2008 (ΦΕΚ 213/Α’/14.10.2008) καθορίζει μία σειρά σπουδαίων δικαιωμάτων για τους επιβάτες στις θαλάσσιες μεταφορές.

Υποχρεώσεις του Μεταφορέα
Κατ’ αρχάς, ο μεταφορέας φέρει απέναντι στον επιβάτη μία μεγάλη σειρά υποχρεώσεων που απορρέουν από τον νόμο (άρθρο 15 Ν 3709/2008) :

 • Μη διακριτική μεταχείριση – Ο μεταφορέας υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες χωρίς διακρίσεις στους επιβάτες.
 • Ασφάλεια – Υποχρεούται επίσης να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας και υγιεινής των επιβατών. Στα άτομα μειωμένης κινητικότητας ή στα άτομα που χρήζουν ειδικής φροντίδας (όπως βρέφη, μικρά παιδιά, εγκύους, ηλικιωμένα πρόσωπα)να παρέχει να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και εξυπηρέτηση.
 • Τήρηση της σύμβασης μεταφοράς – Οφείλει να παρέχει στον επιβάτη τη θέση, καθώς και τον τύπο καμπίνας που συμφωνήθηκε, όπως προσδιορίζονται στο εισιτήριο.
 • Στοιχεία εισιτηρίου – Οφείλει περαιτέρω να προσδιορίζει στο εισιτήριο το πλοίο, το ταξίδι, την ημερομηνία, την ώρα αναχώρησης και προγραμματισμένης άφιξης. Πριν την παράδοση του εισιτηρίου ενημερώνει και προφορικά τον επιβάτη για το όνομα του πλοίου, το ταξίδι, την ημερομηνία και την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και άφιξης.
 • Ενημέρωση για καθυστερήσεις – Ο μεταφορέας είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει δημόσια τα δρομολόγια με κάθε πρόσφορο μέσο και να πληροφορεί εγκαίρως το κοινό σχετικά με την εκτέλεση τους. Στην περίπτωση ματαίωσης-ακύρωσης, αλλαγής ή καθυστέρησης των προγραμματισμένων δρομολογίων, πρέπει επιπλέον να ενημερώνει τηλεφωνικώς ή μέσω μηνύματος SMS ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους επιβάτες. Αν υπάρχει καθυστέρηση απόπλου, οφείλει να την ανακοινώνει με προσβάσιμες στους επιβάτες μορφές αναγγελίας (οπτική και ηχητική αναγγελία στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) εντός του πλοίου, αναφέροντας τόσο τον εκτιμώμενο χρόνο όσο και την αιτία της καθυστέρησης.
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες – Ανήκει στη μεριμνά του μεταφορέα η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στα άτομα μειωμένης κινητικότητας ή στα άτομα που χρήζουν ειδικής φροντίδας (όπως βρέφη, μικρά παιδιά και τους συνοδούς τους, εγκύους, ηλικιωμένα πρόσωπα), όπως συνοδεία, όπου απαιτείται, υποστήριξη από κατάλληλο προσωπικό για τη διαχείριση αποσκευών και για την εξυπηρέτηση προσωπικών αναγκών.
 • Εκπτώσεις – Πριν την έκδοση του εισιτηρίου ο εκδότης ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο επιβάτη για τις τιμές και τις εκπτώσεις.
 • Αναγραφή δικαιωμάτων – Ο μεταφορέας ευθύνεται για την τοποθέτηση σε εμφανή σημεία επί του πλοίου και στα πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων Πίνακα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα στον οποίο αναγράφονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του επιβάτη και του μεταφορέα. Ο Πίνακας αυτός διατίθεται επιπρόσθετα σε γραφή Braille και σε κείμενο γραμματοσειράς μεγάλου μεγέθους στην υποδοχή του πλοίου κατόπιν αιτήματος επιβάτη.
 • Παράπονα – Ο μεταφορέας τηρεί οργανωμένες διαδικασίες υποδοχής, καταγραφής και επίλυσης ή απάντησης σε παράπονα – διαμαρτυρίες των επιβατών και παρέχει στους επιβάτες με οπτική και ηχητική αναγγελία προ του κατάπλου του πλοίου στο πρώτο λιμάνι του δρομολογίου του σαφή πληροφόρηση για τις διαδικασίες αυτές.
 • Φθορά ή απώλεια επισκευών – Ο μεταφορέας ευθύνεται στο ακέραιο για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια των αποσκευών εντός του πλοίου, εφόσον αυτές παραδίδονται για φύλαξη και εκδίδεται σχετική απόδειξη (άρθρο 5 παρ. 2 του νόμου).
 • Προώθηση στον τελικό προορισμό – Ο μεταφορέας υποχρεούται να προωθήσει τον επιβάτη στον τελικό προορισμό του με τον προσφορότερο τρόπο και με δικές του δαπάνες, αν υπάρξει καθυστέρηση ή ματαίωση του ταξιδιού λόγω βλάβης ή ζημίας του πλοίου ή υπαιτιότητας του μεταφορέα (άρθρο 8 παρ. 1 του νόμου).
 • Τροφή και κατάλυμα – Ο μεταφορέας υποχρεούται επίσης να παρέχει στον επιβάτη τροφή και κατάλυμα στο λιμάνι ανταπόκρισης με δικές του δαπάνες, όταν εξαιτίας της απώλειας ανταπόκρισης αναγκάστηκε να αναχωρήσει για τον τελικό προορισμό του την επόμενη ημέρα από την άφιξη του και μεταξύ τους μεσολαβούν τουλάχιστον 6 ώρες ή όταν η άφιξη στο λιμένα ανταπόκρισης έλαβε χώρα μεταξύ των ωρών 00.00 έως 05.00 και η αναχώρηση για τον τελικό προορισμό του αναμένεται να γίνει σε χρόνο που υπερβαίνει το εξάωρο (άρθρο 8 παρ. 2 του νόμου).

Δικαιώματα του Επιβάτη για Τροποποίηση Εισιτηρίου
Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιθυμεί να τροποποιήσει το εισιτήριό του για το ίδιο ή άλλο ταξίδι, έχει το δικαίωμα να ζητήσει κάτι τέτοιο από τον μεταφορέα μέχρι και 24 ώρες πριν τον προγραμματισμένο απόπλου του πλοίου, εφόσον υπάρχουν θέσεις. Αν βέβαια η αξία του νέου εισιτηρίου είναι χαμηλότερη, ο επιβάτης δεν δικαιούται επιστροφή της διαφοράς (άρθρο 4 παρ. 1γ του νόμου).

Αν έχει περιέλθει σε αδυναμία να ταξιδέψει, ο επιβάτης δεν χάνει την αξία του εισιτηρίου του αλλά δικαιούται την επιστροφή ποσοστού ή ολόκληρης της αξίας αυτού από τον μεταφορέα στις εξής περιπτώσεις (άρθρο 4 παρ. 1β του νόμου) :

 • Επιστροφή ποσοστού τουλάχιστον 50% του ναύλου συν τις κρατήσεις υπέρ τρίτων και το ΦΠΑ, εφόσον επιστρέψει αυτούσιο το σώμα του εισιτηρίου έως και 12 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου του πλοίου.
 • Επιστροφή ποσοστού τουλάχιστον 75% του ναύλου συν τις κρατήσεις υπέρ τρίτων και το ΦΠΑ, εφόσον επιστρέψει αυτούσιο το σώμα του εισιτηρίου έως και 7 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου του πλοίου.
 • Επιστροφή ολόκληρου του ναύλου συν τις κρατήσεις υπέρ τρίτων και το ΦΠΑ, εφόσον επιστρέψει αυτούσιο το σώμα του εισιτηρίου έως και 14 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου του πλοίου.
 • Επιστροφή ολόκληρου του ναύλου συν τις κρατήσεις υπέρ τρίτων και το ΦΠΑ, ανεξαρτήτως του χρόνου ειδοποίησης του μεταφορέα, όταν ο επιβάτης για λόγους ανωτέρας βίας, ιδίως για λόγους υγείας που αποδεικνύονται εγγράφως, αδυνατεί να ταξιδέψει στην προγραμματισμένη ημέρα και ώρα για την οποία εκδόθηκε το εισιτήριο μεταφοράς.

Τα δικαιώματα αυτά δεν ισχύουν προκειμένου για εισιτήριο που έχει ήδη τροποποιηθεί στο χρονικό διάστημα των δεκατεσσάρων ημερών που προηγείται της αρχικής ημερομηνίας του ταξιδιού.

Δικαιώματα Επιβάτη σε Περίπτωση Αλλαγής των Όρων της Σύμβασης λόγω Υπαιτιότητας του Μεταφορέα
Σε περίπτωση μη παροχής της συμφωνημένης κατηγορίας θέσης ή τύπου καμπίνας ο επιβάτης έχει διαζευκτικά τα εξής δικαιώματα (άρθρο 4 παρ. 1α του νόμου) :

 • Είτε να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, λαμβάνοντας πίσω την αξία του εισιτηρίου του στο διπλάσιο.
 • Είτε να ταξιδέψει σε θέση κατώτερη από εκείνη για την οποία κατέβαλε το αντίτιμο του εισιτηρίου, λαμβάνοντας τη διαφορά της τιμής του εισιτηρίου του στο διπλάσιο.
 • Σε περίπτωση που ο επιβάτης δεν επιθυμεί να υπαναχωρήσει και ο μεταφορέας διαθέσει σε αυτόν θέση ανώτερη, ο επιβάτης δεν δικαιούται να απαιτήσει τη διαφορά της επιπλέον πληρωμής. Αν μάλιστα η διάθεση της ανώτερης θέσης έγινε κατόπιν σχετικού αιτήματος του επιβάτη, τότε ο τελευταίος οφείλει να καταβάλλει τη διαφορά της τιμής του ναύλου μειωμένη κατά 50%.

Δικαιώματα Επιβάτη σε Περίπτωση Καθυστέρησης Απόπλου
Αν υπάρχει καθυστέρηση του απόπλου πλοίου από την προγραμματισμένη ώρα και αυτό οφείλεται σε βλάβη ή ζημιά του πλοίου ή για λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του μεταφορέα ο επιβάτης έχει τα εξής δικαιώματα (άρθρο 6 του νόμου):

 • Υπαναχώρηση – Να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να του επιστραφεί ο ναύλος, ή
 • Διαμονή στο πλοίο – Να διαμείνει στο πλοίου όσο διαρκεί η καθυστέρηση και να προωθηθεί στον προορισμό του θαλάσσιου ταξιδιού με το ίδιο πλοίο ή το πρώτο διαθέσιμο ή άλλο πλοίο, με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα.
 • Τροφή – Αν δε η καθυστέρηση εκτείνεται πέραν των τεσσάρων ωρών από την προγραμματισμένη αρχικώς ώρα απόπλου, ο επιβάτης έχει το δικαίωμα να λάβει τροφή με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα.
 • Κατάλυμα – Επίσης, αν ο αναμενόμενος χρόνος αναχωρήσεως είναι τουλάχιστον η επόμενη ημέρα από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου και μεσολαβούν τουλάχιστον 6 ώρες ή η καθυστέρηση αναμένεται να διαρκέσει πέραν του εξαώρου και η προγραμματισμένη ώρα απόπλου είναι μεταξύ των ωρών 00.00 έως 05.00., έχει το δικαίωμα να του παρασχεθεί από τον μεταφορέα κατάλυμα στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο, εφόσον τούτο είναι εφικτό. Εφόσον η παροχή καταλύματος δεν είναι εφικτή καταβάλλεται στον επιβάτη χρηματική αποζημίωση που ισούται με το διπλάσιο του ναύλου επιβάτη.
 • Ποσοστό χρηματικής αποζημίωσης – Αν τελικά προωθήθηκε στον προορισμό του με το ίδιο ή το πρώτο διαθέσιμο ή άλλο πλοίο με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα και η καθυστέρηση ήταν μεγαλύτερη των 3 ή 6 ωρών αντίστοιχα από τον προγραμματισμένο χρόνο άφιξης του στον προορισμό του, ο επιβάτης δικαιούται να λάβει χρηματική αποζημίωση ποσοστού 25% ή 50% επί του ναύλου ή άλλη αντισταθμιστική παροχή μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται στο λιμένα αναχώρησης ή άφιξης του πλοίου.
 • Διπλάσια χρηματική αποζημίωση – Αν τέλος δεν προωθηθεί στον προορισμό του σε εύλογο χρόνο με το ίδιο ή το πρώτο διαθέσιμο ή άλλο πλοίο με υπαιτιότητα του μεταφορέα, να λάβει χρηματική αποζημίωση διπλάσια του ναύλου μεταφοράς επιβάτη, καθώς και τον καταβληθέντα ναύλο μεταφοράς οχήματος ή άλλη αντισταθμιστική παροχή μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων. Ο εύλογος χρόνος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 24 ώρες από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου του πλοίου.

Δικαιώματα Επιβάτη σε Περίπτωση Καθυστέρησης Ταξιδιού
Στην περίπτωση καθυστέρησης εξαιτίας της επιμήκυνσης του χρόνου του ταξιδιού λόγω ζημίας ή βλάβης του πλοίου ή για λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του μεταφορέα, ο επιβάτης δικαιούται (άρθρο 7 παρ. 1 και 2 του νόμου) :

 • Υπαναχώρηση – Να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να κατέβει σε κάποιο ενδιάμεσο λιμάνι, οπότε και του επιστρέφεται ο αναλογών ναύλος για το υπολειπόμενο τμήμα της διαδρομής, ή
 • Ποσοστό χρηματικής αποζημίωσης – Να συνεχίσει το ταξίδι και σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης του στον προορισμό του μεγαλύτερης των 3 ή 6 ωρών, χρηματική αποζημίωση ποσοστού 25% ή 50% επί του ναύλου αντίστοιχα ή άλλη αντισταθμιστική παροχή μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων.

Δικαιώματα Επιβάτη σε Περίπτωση Διακοπής Ταξιδιού
Ομοίως ο επιβάτης δικαιούται χρηματική αποζημίωση ποσοστού 25% ή 50% επί του ναύλου ή άλλη αντισταθμιστική παροχή μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων στην περίπτωση διακοπής του ταξιδιού σε ενδιάμεσο λιμάνι, λόγω ζημίας ή βλάβης του πλοίου και εφόσον τελικά προωθήθηκε στον προορισμό του με άλλο πλοίο με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 3 ή 6 ωρών από τον προγραμματισμένο χρόνο άφιξης του αντίστοιχα (άρθρο 7 παρ. 3 του νόμου).

Αν μάλιστα δεν προωθηθεί στον προορισμό του με άλλο πλοίο με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα ο επιβάτης, εφόσον δεν ασκήσει δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση, δικαιούται :

 • Τροφή και κατάλυμα – να λάβει τροφή, με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα καθ` όλο το χρόνο αναμονής μέχρι τη συνέχιση του ταξιδιού του και κατάλυμα στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο, εφόσον τούτο είναι εφικτό, όταν ο αναμενόμενος χρόνος αναχωρήσεως είναι τουλάχιστον η επόμενη ημέρα από την προγραμματισμένη αρχικώς ώρα απόπλου από το ενδιάμεσο λιμάνι και μεσολαβούν μεταξύ τους τουλάχιστον 6 ώρες ή ο αναμενόμενος χρόνος αναχωρήσεως υπερβαίνει το εξάωρο και η διακοπή του ταξιδιού έλαβε χώρα μεταξύ των ωρών 00.00 έως 05.00. Εφόσον η παροχή καταλύματος δεν είναι εφικτή καταβάλλεται στον επιβάτη χρηματική αποζημίωση που ισούται με το διπλάσιο του ναύλου επιβάτη και
 • Διπλάσια χρηματική αποζημίωση – να λάβει χρηματική αποζημίωση διπλάσια του ναύλου ή άλλη αντισταθμιστική παροχή μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων.

Δικαιώματα Επιβάτη σε Περίπτωση Απαγόρευσης Απόπλου λόγω Καιρικών Συνθηκών
Σε περίπτωση απαγόρευσης απόπλου του πλοίου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ο επιβάτης δικαιούται διαζευκτικά (άρθρο 9 του νόμου) :

 • Τροποποίηση εισιτηρίου – να τροποποιήσει το εισιτήριο του όσον αφορά την ημερομηνία του ταξιδιού.
 • Διαμονή στο πλοίο – να διαμείνει επί του πλοίου, εφόσον κατά την κρίση του πλοιάρχου οι συνθήκες το επιτρέπουν, καθ` όλο το χρόνο ισχύος της απαγόρευσης απόπλου για να συνεχίσει το ταξίδι του.
 • Υπαναχώρηση – να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, οπότε και του οφείλεται ο αναλογών ναύλος.

Δικαιώματα Επιβάτη σε Περίπτωση Ακύρωσης Ταξιδιού
Όταν το ταξίδι ακυρωθεί με υπαιτιότητα του μεταφορέα, ο επιβάτης έχει το δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλων αντισταθμιστικών παροχών κατ` επιλογή του. Η αποζημίωση πρέπει να είναι πλήρης και να καλύπτει κάθε θετική και αποθετική ζημία την οποία ο επιβάτης αποδεδειγμένα υπέστη εκ του λόγου αυτού. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν εάν ο επιβάτης (άρθρο 10 του νόμου) :

 • ενημερωθεί μία εβδομάδα πριν από τον προγραμματισμένο χρόνο αναχώρησης και του επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου που καταβλήθηκε, ή
 • ενημερωθεί τουλάχιστον 12 ώρες πριν τον προγραμματισμένο απόπλου του ακυρωθέντος δρομολογίου και προωθηθεί με άλλο μέσο στον προορισμό του σε χρονικό διάστημα εντός 12 ωρών από τον προγραμματισμένο απόπλου του ακυρωθέντος δρομολογίου.

Όταν ακυρωθεί προγραμματισμένο δρομολόγιο λόγω βλάβης ή ζημίας του πλοίου, ο επιβάτης δικαιούται:

 • Προώθηση με άλλο δρομολόγιο – Να ενημερωθεί εγκαίρως και εφόσον συμφωνήσει να προωθηθεί στον προορισμό του με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα σε χρονικό διάστημα εντός 24 ωρών ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να του επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου.
 • Τροφή και κατάλυμα – Αν η προώθηση δεν είναι δυνατή, να λάβει τροφή και κατάλυμα, με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα, εφόσον ο επιβάτης δεν προωθηθεί στον προορισμό του ή δεν υπαναχωρήσει.
 • Διπλάσια χρηματική αποζημίωση – να λάβει χρηματική αποζημίωση διπλάσια του ναύλου ή άλλη αντισταθμιστική παροχή μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων, εφόσον δεν προωθηθεί στον προορισμό του εντός 24 ωρών με υπαιτιότητα του μεταφορέα.

Στην περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η προώθηση επιβάτη ακυρωθέντος δρομολογίου στον προορισμό του και αυτός έχει στην κατοχή του εισιτήριο επιστροφής ο επιβάτης δικαιούται επιπρόσθετα να επιστρέψει το εισιτήριο επιστροφής και να λάβει ως αποζημίωση από το μεταφορέα το αντίτιμο του εισιτηρίου που κατέβαλε.

Σε περίπτωση ακύρωσης δρομολογίου λόγω ανωτέρας βίας, όπως στις περιπτώσεις απεργιών, και εφόσον η προώθηση με άλλο δρομολόγιο δεν είναι εφικτή, ο επιβάτης έχει ως μόνη επιλογή την υπαναχώρηση από τη σύμβαση και την επιστροφή του ναύλου του. Θα πρέπει όμως κατ’ αναλογία νόμου να θεωρηθεί ότι ο μεταφορέας υποχρεούται να παρέχει στον επιβάτη, εφόσον ο τελευταίος το επιθυμεί, το αντισταθμιστικό όφελος της τροποποίησης του εισιτηρίου όσον αφορά την ημερομηνία του ταξιδιού.

Έννομη Προστασία
Στην περίπτωση που ο μεταφορέας δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τον νόμο, και δεν ικανοποιήσει τα παραπάνω δικαιώματα του επιβάτη, ο τελευταίος μπορεί κατ’ αρχάς να καταθέσει σχετικές καταγγελίες στον Συνήγορο του Καταναλωτή (ΣτΚ) και στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (ΓΓΚ). Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι διαφορές, που κατατίθενται στον ΣτΚ, επιλύονται εξωδικαστικά ακόμη και με συμφωνίες αποζημίωσης του καταναλωτή. Οι δε αρμοδιότητες της ΓΓΚ για την επιβολή ιδιαίτερα υψηλών προστίμων μέσω του Υπουργού Ανάπτυξης είναι ένα επαρκώς αποθαρρυντικό εργαλείο απέναντι στους θαλάσσιους μεταφορείς, που δεν σέβονται τα δικαιώματα των επιβατών.

Σε περίπτωση που ο επιβάτης έπεσε θύμα καθυστέρησης ή ακύρωσης δρομολογίου εξαιτίας υπαιτιότητας του θαλάσσιου μεταφορέα, δύναται να προσφύγει στα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια με ιδιαίτερα σύντομες διαδικασίες, ώστε να αποζημιωθεί τόσο για τη θετική του περιουσιακή ζημία (λ.χ. απώλεια εισιτηρίου, προκαταβολής δωματίου) και τα διαφυγόντα κέρδη (λ.χ. απωλεσθέντα ημερομίσθια) όσο και για την ηθική του βλάβη.

Νομική Συμβουλή : Αν βιώσατε τη συνήθη ταλαιπωρία καθυστέρησης / ακύρωσης δρομολογίου στις Ελληνικές θάλασσες, μη διστάζετε να καταγγείλετε το γεγονός στις αρμόδιες κρατικές αρχές αλλά και να επιδιώξετε δικαστικώς αποζημίωση για τυχόν ζημία σας. Η πράξη σας αυτή δύναται να είναι ένας από τους τρόπους για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς στη χώρα, ώστε οι καθυστερήσεις/ακυρώσεις να γίνουν όλο και πιο περιθωριακό φαινόμενο.

Περισσότερα

Κανονισμός υπ’ αρ. 1177/2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες μεταφορές.

Νόμος 3709/2008 (ΦΕΚ 213/Α’/14.10.2008) “Δικαιώματα – Υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες μεταφορές και άλλες διατάξεις”.
Συνήγορος του Καταναλωτή.
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.