Φορητότητα Αριθμών Τηλεφωνίας & Δικαιώματα Καταναλωτών

Προκειμένου να επωφελούνται πλήρως από τον ανταγωνισμό στην αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να διατηρούν τον αριθμό τηλεφωνίας τους, όταν αλλάζουν τηλεπικοινωνιακό πάροχο. Ο θεσμός, που διασφαλίζει τα παραπάνω, αποκαλείται φορητότητα αριθμών τηλεφωνίας. Σκοπός του θεσμού είναι η διευκόλυνση των καταναλωτών καθώς και η διασφάλιση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών (σκέψη 40 Οδηγίας 2002/22/ΕΚ).

Σύμφωνα με την σχετική Ενωσιακή νομοθεσία η φορητότητα αριθμών πρέπει να υλοποιείται με την ελάχιστη καθυστέρηση. Επιπλέον, οι καταναλωτές πρέπει να μπορούν να αιτούνται τη φορητότητα του αριθμού τους χωρίς να αντιμετωπίζουν νομικά, τεχνικά ή πρακτικά κωλύματα, στα οποία συγκαταλέγονται οι συμβατικοί όροι, οι διαδικασίες, τα τέλη, και ούτω καθεξής. Σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιες εθνικές αρχές – η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων [ΕΕΤΤ] στην Ελληνική επικράτεια – μπορούν να προδιαγράφουν τη συνολική διαδικασία μεταφοράς αριθμών, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις περί συμβάσεων και τις τεχνολογικές εξελίξεις (σκέψη 47 Οδηγίας 2002/22/ΕΚ).

Ορισμοί
Ως φορητότητα αριθμού κλήσης ορίζεται στον νόμο η δυνατότητα των συνδρομητών να διατηρούν τον ή τους γεωγραφικούς ή μη αριθμούς κλήσης τους όταν αλλάζουν φορέα παροχής υπηρεσίας (άρθρο 2 § 1 Κανονισμού Φορητότητας).

Στους συνδρομητές περιλαμβάνονται όλοι οι χρήστες που κάνουν χρήση υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας συμπεριλαμβανομένης και της τηλεφωνίας προπληρωμένου χρόνου ομιλίας (καρτοκινητής) ή /και υπηρεσιών δεδομένων.

Στη διαδικασία της φορητότητας αριθμών ως πάροχος – δέκτης νοείται ο πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προς τον οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά του αριθμού, ενώ ως πάροχος − δότης ο πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ,από τον οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά του αριθμού.

Τέλος, η Εθνική Βάση Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ) είναι η κεντρική βάση δεδομένων, που εγκαθίσταται και λειτουργεί για τη διευκόλυνση της παροχής της φορητότητας αριθμών υπό την εποπτεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Νομικό Πλαίσιο
Η φορητότητα αριθμών στην Ελληνική αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών διέπεται από το άρθρο 68 του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α’/10.04.2012), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 § 3 του Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 90/Α/18−4−2013), όπως οι διατάξεις αυτού εξειδικεύονται με την υπ’ αρ. 696/115/11-07-2013 κανονιστική διοικητική πράξη της ΕΕΤΤ «Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική Αγορά» (ΦΕΚ 1873/Β’/31-07-2013).

Με τις διατάξεις αυτές ενσωματώνονται στην Ελληνική έννομη τάξη οι προβλέψεις του Ενωσιακού δικαίου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και, ιδιαίτερα, το άρθρο 30 της Οδηγίας 2002/22/ΕΚ (Οδηγία για την Καθολική Υπηρεσία), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2009/136/ΕΚ.

Την αρμοδιότητα για τη ρύθμιση θεμάτων φορητότητας, όπως και γενικότερα της εποπτείας της εγχώριας αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, φέρει η ΕΕΤΤ, εκδίδοντας τις σχετικές κανονιστικές πράξεις και ελέγχει την εφαρμογή τους (άρθρο 12 κβ’ Ν. 4070/2012).

Οι Υποχρεώσεις των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων
Οι πάροχοι ηλεκτρονικών δικτύων / υπηρεσιών έχουν την υποχρέωση να εκτελούν τη διαδικασία φορητότητας σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό από τις 10.10.2014 και έπειτα (άρθρο 14 § 1 Κανονισμού, όπως έχει τροποποιηθεί). Ο Κανονισμός Φορητότητας εγκαθιδρύει για τους παρόχους τις εξής υποχρεώσεις :

 1. Υποχρέωση για τη διασφάλιση της φορητότητας γεωγραφικών και μη γεωγραφικών αριθμών, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών κινητής τηλεφωνίας, ώστε οι συνδρομητές να μπορούν να διατηρούν τον ή τους αριθμούς τους όταν αλλάζουν πάροχο (άρθρο 3 § 1 Κανονισμού, άρθρο 3.1.9, Παράρτημα Β του Κανονισμού Γενικών Αδειών).
 2. Υποχρέωση για σύνδεση με την Εθνική Βάση Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ) και ενημέρωση των πινάκων δρομολόγησης των κλήσεων με τα στοιχεία της ΕΒΔΑΦ δύο (2) ώρες από την παραλαβή σχετικού μηνύματος επιβεβαίωσης μεταφοράς αριθμού και κατ’ ελάχιστο μία φορά ημερησίως (άρθρα  3 § 2 και 4 § 4 α’ Κανονισμού).
 3. Υποχρέωση του παρόχου δικτύου ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, από το δίκτυο του οποίου γίνεται η εκκίνηση της κλήσης, για την ορθή δρομολόγηση στο δίκτυο του καλούμενου (άρθρο 4 § 1 Κανονισμού).
 4. Υποχρέωση του παρόχου – δέκτη για την προώθηση της αίτησης φορητότητας του συνδρομητή εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της (άρθρο 7 § 4 α’ Κανονισμού).
 5. Υποχρέωση συμπερίληψης τυχόν χρεώσεων για φορητότητα αριθμών στους ΓΟΣ της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και σχετικής ενημέρωσης του συνδρομητή (παράγραφος viii, άρθρο 2.1.15, Παράρτημα Β του Κανονισμού Γενικών Αδειών).
 6. Υποχρέωση διεκπεραίωσης της μεταφοράς αριθμού εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία που η σχετική αίτηση τεκμαίρεται ότι γίνεται αποδεκτή από τον πάροχο – δότη (άρθρο 7 § 9 α’ Κανονισμού).

Σε κάθε περίπτωση η σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ συνδρομητή και παρόχου, περιλαμβάνει με σαφήνεια κάθε τυχόν επιβάρυνση για την παροχή της υπηρεσίας φορητότητας αριθμών (άρθρο 9 § 4 Κανονισμού).

Τα Δικαιώματα των Καταναλωτών από τον Κανονισμό Φορητότητας
Κάθε συνδρομητής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών με αριθμούς τηλεφώνου από το εθνικό σχέδιο αριθμοδότησης έχει το δικαίωμα να διατηρεί τον (τους) αριθμό(-ούς) του, ανεξαρτήτως της επιχείρησης παροχής της υπηρεσίας (Παράρτημα ΙΙΙ, Μέρος Γ του Ν. 4070/2012 :

α) εφόσον πρόκειται για γεωγραφικούς αριθμούς, σε συγκεκριμένο τόπο και
β) εφόσον πρόκειται για μη γεωγραφικούς αριθμούς, σε οιονδήποτε τόπο.

Ο συνδρομητής που επιθυμεί να μεταφέρει τον(τους) αριθμό(ούς) του, απευθύνεται στον πάροχο – δέκτη και υποβάλλει σε αυτόν σχετική αίτηση φορητότητας αριθμού (άρθρο 7 § 1 α’ του Κανονισμού). Η αίτηση φορητότητας αποτελεί ταυτόχρονα και αίτηση διακοπής όλων των παρεχόμενων από τον πάροχο − δότη, επέχουσα ουσιαστικά θέση καταγγελίας της σχετικής σύμβασης (άρθρα 7 § 1 β’ και 9 του Κανονισμού).

Ο πάροχος – δότης έχει το δικαίωμα να απορρίψει αίτηση φορητότητας συνδρομητή κατά βάση μόνο όταν (άρθρο 7 § 5 α’ του Κανονισμού) :

 • Ο Α.Φ.Μ. ή εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο που δεν είναι κάτοχος Α.Φ.Μ., ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου διαφέρουν από τα αντίστοιχα στοιχεία που ο πάροχος έχει στην κατοχή του. Σε περίπτωση αλλαγής του αριθμού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, ο συνδρομητής δύναται να υποβάλλει νέα αίτηση επισυνάπτοντας αντίγραφο του ισχύοντος Δελτίου Ταυτότητας ή των σελίδων του Διαβατηρίου, στις οποίες φαίνεται ο ισχύων αριθμός.
 • Όταν ο αριθμός για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση δεν είναι ενεργός στον πάροχο−δότη.

Η διαδικασία φορητότητας αριθμών κινητής τηλεφωνίας εκτελείται το αργότερο εντός των ακόλουθων προθεσμιών :

 1. Προώθηση της αίτησης φορητότητας στην ΕΒΔΑΦ από τον πάροχο – δέκτη εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της (άρθρο 7 § 4 α’ Κανονισμού).
 2. Δυνατότητα του παρόχου – δότη για τυχόν απόρριψη αίτησης φορητότητας εντός έξι (6) εργάσιμων ωρών (άρθρο 7 § 6 του Κανονισμού).
 3. Διεκπεραίωση της μεταφοράς αριθμού εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία που η σχετική αίτηση τεκμαίρεται ότι γίνεται αποδεκτή από τον πάροχο – δότη (άρθρο 7 § 9 α’ Κανονισμού).
 4. Παραλαβή της κάρτας SIM από το συνδρομητή, προκειμένου να ολοκληρωθεί η φορητότητα (άρθρο 7 § 1 δ’ του Κανονισμού).

Η διαδικασία φορητότητας αριθμών σταθερής τηλεφωνίας διεκπεραιώνεται την ημέρα παράδοσης του πλήρους αποδεσμοποίητου τοπικού βρόχου (άρθρο 7 § 9 β’ Κανονισμού).

Ο συνδρομητής διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει αίτημα ακύρωσης της αίτησης φορητότητας εντός των ακόλουθων κατά περίπτωση προθεσμιών (άρθρο 7 § 11 α’ Κανονισμού) :

 • Τουλάχιστον μέχρι τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία αποδεσμοποίησης του τοπικού βρόχου ή κατασκευής νέου βρόχου, στην περίπτωση της συνυποβολής αιτήσεων φορητότητας και πλήρους αποδεσμοποίησης του τοπικού βρόχου, στην περίπτωση φορητότητας γεωγραφικών αριθμών.
 • Μέχρι την παραλαβή της νέας κάρτας SIM του παρόχου − δέκτη από το συνδρομητή, στην περίπτωση φορητότητας αριθμών κινητής τηλεφωνίας.
 • Εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την ενημέρωση του συνδρομητή από τον πάροχο − δέκτη ότι η αίτηση φορητότητας έγινε αποδεκτή, στην περίπτωση φορητότητας γεωγραφικού αριθμού χωρίς αποδεσμοποίηση ή κατασκευή τοπικού βρόχου ή φορητότητας μη γεωγραφικού αριθμού (εκτός των αριθμών κινητής τηλεφωνίας).
 • Σε περίπτωση κατάρτισης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από απόσταση ο συνδρομητής έχει αναιτιολόγητο δικαίωμα υπαναχώρησης και, συνεπώς, ακύρωσης της αίτησης φορητότητας εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Αν έχει ήδη ενεργοποιηθεί η φορητότητα του αριθμού του στο δίκτυο του παρόχου − δέκτη, τότε ο πάροχος − δέκτης ενημερώνει τον πάροχο − δότη και μεριμνά για την επαναφορά του συνδρομητή στο δίκτυο του παρόχου − δότη, κατόπιν σχετικής δήλωσης του συνδρομητή. Ενδεικτικά, η επαναφορά αυτή γίνεται με φορητότητα του αριθμού μέσω της ΕΒΔΑΦ στον πάροχο − δότη (που ενεργεί ως νέος πάροχος−δέκτης) ή με επιστροφή του αριθμού μέσω της ΕΒΔΑΦ στον αρχικό πάροχο στον οποίο έχει πρωτογενώς εκχωρηθεί από την ΕΕΤΤ, εφόσον με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η επαναφορά του συνδρομητή στο δίκτυο του παρόχου − δότη. Το κόστος της επαναφοράς αυτής αναλαμβάνεται από τον πάροχο − δέκτη (άρθρο 4 § 10 του Ν. 2251/1994 σε συνδυασμό με άρθρο 9 § 7 α’ Κανονισμού).

Η ακύρωση της αίτησης φορητότητας υποβάλλεται από τον συνδρομητή στον πάροχο−δέκτη με τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους τρόπους (άρθρο 7 § 11 β’ Κανονισμού) :

 • έντυπα, με την προσκόμιση ταυτότητας και την επισύναψη στην αίτηση φωτοτυπίας ταυτότητας.
 • με τηλεομοιοτυπία, με την επισύναψη και αποστολή φωτοτυπίας ταυτότητας,
 • με ηλεκτρονικά μέσα, με χρήση ασφαλούς μεθόδου ταυτοποίησης του χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικής υπογραφής.
 • με τηλεφωνική κλήση από τη γραμμή του συνδρομητή με τον αριθμό για τον οποίο έχει υποβάλει την αίτηση φορητότητας προς συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό του παρόχου−δέκτη. Κατά την κλήση αυτή, ο συνδρομητής, αφού ταυτοποιηθεί με βάση τον αριθμό της καλούσας γραμμής ή τον αριθμό αναφοράς της αίτησης φορητότητας, δηλώνει με κατάλληλη επιλογή ή απάντηση σε αυτοματοποιημένο σύστημα (IVR−Interactive Voice Response) ότι επιθυμεί την ακύρωση της αίτησης φορητότητάς του. Η επιλογή ή η απάντηση του συνδρομητή καταγράφεται υποχρεωτικά από το ανωτέρω αυτοματοποιημένο σύστημα (IVR) και τα αρχεία καταγραφής διατηρούνται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Το ανωτέρω αυτοματοποιημένο σύστημα (IVR) λειτουργεί σε 24ωρη βάση τουλάχιστον κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Ο πάροχος − δέκτης είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τους συνδρομητές που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τον αριθμό τους σχετικά με την τιμολόγηση και τη χρέωση των παρεχομένων υπηρεσιών (άρθρο 9 § 3 Κανονισμού).

Έννομη Προστασία των Καταναλωτών
Κάθε καταναλωτής δικαιούται αποζημίωση είτε από τον πάροχο – δότη είτε από τον πάροχο – δέκτη, εφόσον κατέθεσε αίτηση φορητότητας και υφίσταται καθυστέρηση μεταφοράς ή καταχρηστική μεταφορά του αριθμού του. Οι περιπτώσεις για τις οποίες δύναται να εγερθεί η αξίωση αποζημίωσης από τους συνδρομητές είναι ιδίως οι ακόλουθες (άρθρο 9 § 8 Κανονισμού) :

 1. Εάν δηλωθούν από τον πάροχο−δέκτη ή προστηθέντα αυτού ανακριβώς τα στοιχεία κάποιου φυσικού ή νομικού προσώπου (συνδρομητή) ως συμφωνούντος με την ενεργοποίηση φορητότητας, ανεξαρτήτως του εάν υλοποιηθεί η φορητότητα ή όχι.
 2. Εάν δηλωθούν από πάροχο ή προστηθέντα αυτού ανακριβώς τα στοιχεία κάποιου φυσικού ή νομικού προσώπου (συνδρομητή) ως συμφωνούντος με την ακύρωση φορητότητας, ανεξαρτήτως του εάν ακυρωθεί η αίτηση φορητότητας ή όχι.
 3. Εάν δεν τηρηθούν από τον πάροχο−δότη ή/και τον πάροχο−δέκτη ή/και άλλον εμπλεκόμενο πάροχο οι σχετικές προθεσμίες, που ορίζονται από τον Κανονισμό Φορητότητας, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της υλοποίησης της σχετικής αίτησης πέραν των τριών (3) εργάσιμων ημερών.
 4. Εάν προβληθεί από τον πάροχο−δότη λόγος απόρριψης χωρίς να συντρέχει ή/και να προβλέπεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
 5. Εάν δεν τηρηθεί από κάποιον πάροχο η υποχρέωση για την ενημέρωση των πινάκων δρομολόγησης με αποτέλεσμα την απώλεια εισερχομένων κλήσεων, για καθυστερήσεις άνω της μίας ημερολογιακής ημέρας.
 6. Εάν ο πάροχος−δέκτης προβεί σε πρόωρη ενεργοποίηση της φορητότητας του συνδρομητή χωρίς την εξασφάλιση σύνδεσης του φυσικού μέσου με αποτέλεσμα ο συνδρομητής να έχει απώλεια υπηρεσίας για χρονικό διάστημα άνω της μίας (1) ημερολογιακής ημέρας.
 7. Εάν ολοκληρωθεί η φορητότητα συνδρομητή παρά την υποβολή αίτησης ακύρωσής της.

Ο δικαιούχος αποζημίωσης συνδρομητής απευθύνεται πρώτα στον πάροχο – δέκτη, για να πληροφορηθεί τους λόγους καθυστέρησης ή καταχρηστικής μεταφοράς του αριθμού του. Εντός δύο μηνών από την καθυστερημένη ή καταχρηστική μεταφορά, ο συνδρομητής καταθέτει αίτημα αποζημίωσης στον πάροχο, που θεωρεί ως υπεύθυνο αυτών. Αν το αίτημα αποζημίωσης γίνει δεκτό, ο πάροχος αποζημιώνει τον συνδρομητή εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος, δυνάμενος να συμψηφίσει το ποσό της αποζημίωσης με τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές του συνδρομητή.

Εφόσον το αίτημα αποζημίωσης γίνει δεκτό δίχως ο συνδρομητής να προσφύγει στην ΕΕΤΤ, τα ποσά αποζημίωσης για καθεμία από τις παραπάνω περιπτώσεις έχουν ως εξής (άρθρο 10 § 9 Κανονισμού) :

Περιπτώσεις

Αποζημίωση

α. Εάν τα στοιχεία συνδρομητή ως αιτούντος φορητότητα δηλωθούν ανακριβώς από τον πάροχο−δέκτη και η φορητότητα ολοκληρωθεί.

Μηνιαίο πάγιο του τελευταίου λογαριασμού + τυχόν έξοδα επανασύνδεσης.

α2. Εάν τα στοιχεία συνδρομητή ως αιτούντος φορητότητα δηλωθούν ανακριβώς από τον πάροχο−δέκτη αλλά η φορητότητα δεν ολοκληρωθεί.

Μηνιαίο πάγιο του τελευταίου λογαριασμού.

β. Εάν τα στοιχεία συνδρομητή ως αιτούντος ακύρωση φορητότητας δηλωθούν ανακριβώς από τον πάροχο−δέκτη.

Μηνιαίο πάγιο του τελευταίου λογαριασμού.

γ. Μη τήρηση προθεσμιών πέραν των τριών (3) εργάσιμων ημερών.

Μηνιαίο πάγιο του τελευταίου λογαριασμού κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στις, πέραν των τριών (3) εργάσιμων ημερών, ημερολογιακές ημέρες καθυστέρησης.

δ. Προβολή λόγου απόρριψης αιτήματος φορητότητας χωρίς να συντρέχει ή μη επιτρεπτού λόγου απόρριψης.

Μηνιαίο πάγιο του τελευταίου λογαριασμού.

ε. Μη δρομολόγηση κλήσεων στον μεταφερθέντα αριθμό.

Μηνιαίο πάγιο του τελευταίου λογαριασμού κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στις ημερολογιακές ημέρες καθυστέρησης πέραν της μίας (1) ημερολογιακής ημέρας.

στ. Πρόωρη ενεργοποίηση φορητότητας.

Μηνιαίο πάγιο της φωνητικής υπηρεσίας που αντιστοιχεί στις ημερολογιακές ημέρες μη παροχής υπηρεσίας πέραν της μίας ημερολογιακής (1) ημέρας.

ζ. Ολοκλήρωση φορητότητας παρά την υποβολή αίτησης ακύρωσής της.

Μηνιαίο πάγιο του τελευταίου λογαριασμού + τυχόν έξοδα επανασύνδεσης.

Στην περίπτωση Γ και εάν η καθυστέρηση υλοποίησης της φορητότητας επηρεάζει και τυχόν άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με τον τηλεφωνικό αριθμό (π.χ. τη σύνδεση στο διαδίκτυο), το ποσό αποζημίωσης ορίζεται ως το άθροισμα των μηνιαίων παγίων όλων των επηρεαζόμενων υπηρεσιών αυτών, κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στις, πέραν των τριών (3) εργάσιμων ημερών, ημερολογιακές ημέρες καθυστέρησης, πολλαπλασιασμένο επί δύο. Στους ανωτέρω υπολογισμούς, σε περίπτωση που ο χρόνος καθυστέρησης υλοποίησης περιλαμβάνει και κλασματικό μέρος της ημέρας, ο χρόνος καθυστέρησης στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό ημερών. Στην περίπτωση που η καθυστέρηση υλοποίησης της μεταφοράς αριθμού οφείλεται σε καθυστέρηση υλο ποίησης σχετικού αιτήματος που αφορά τον τοπικό βρόχο από τον υπόχρεο πάροχο και ο τελευταίος δεν είναι ούτε ο πάροχος−δότης ούτε ο πάροχος−δέκτης, τότε η αποζημίωση κατά τα ως άνω υπολογιζόμενη δεν δύναται να υπερβαίνει για κάθε ημέρα το διπλάσιο της αποζημίωσης για την αντίστοιχη ημέρα που ορίζει η συμφωνία για την αποδεσμοποίηση του τοπικού βρόχου μεταξύ του υπόχρεου αποδεσμοποίησης παρόχου και του πάροχου−δέκτη.

Στην περίπτωση Ε και εάν ο χρόνος καθυστέρησης υλοποίησης περιλαμβάνει και κλασματικό μέρος της ημέρας, ο χρόνος καθυστέρησης στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό ημερών.

Στην περίπτωση ΣΤ και εάν επηρεάζονται και τυχόν άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με τον τηλεφωνικό αριθμό (π.χ. τη σύνδεση στο διαδίκτυο), το ποσό αποζημίωσης ορίζεται ως το άθροισμα των μηνιαίων παγίων όλων των επηρεαζόμενων υπηρεσιών αυτών, κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στις ημερολογιακές ημέρες μη παροχής υπηρεσίας πέραν της μίας ημερολογιακής (1) ημέρας, πολλαπλασιασμένο επί δύο. Στους ανωτέρω υπολογισμούς, σε περίπτωση που ο χρόνος μη παροχής υπηρεσίας περιλαμβάνει και κλασματικό μέρος της ημέρας, ο χρόνος μη παροχής υπηρεσίας στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό ημερών.

Στην περίπτωση Ζ και εάν ο συνδρομητής λαμβάνει υπηρεσίες από περισσότερους του ενός παρόχους, ως πάγιο του τελευταίου λογαριασμού νοείται το άθροισμα των παγίων του τελευταίου λογαριασμού των παρόχων αυτών. Για τους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας προπληρωμένου χρόνου και για τις περιπτώσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 9 της παρούσας, το ποσό αποζημίωσης υπολογίζεται ως ανωτέρω λογίζοντας ως πάγιο το ποσό που υπάρχει ως υπόλοιπο στην κάρτα του συνδρομητή ακριβώς πριν την υποβολή της αίτησης φορητότητας, με ανώτατο όριο το ποσό των 20 ευρώ. Για κάθε άλλη περίπτωση το ποσό αποζημίωσης καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας συνδρομητή και παρόχου ή εμπλεκόμενων παρόχων και σε περίπτωση προσφυγής του συνδρομητή στην ΕΕΤΤ, το ποσό αποζημίωσης καθορίζεται από την ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

Σε περίπτωση που ο συνδρομητής λαμβάνει υπηρεσίες από περισσότερους του ενός παρόχους, ως πάγιο του τελευταίου λογαριασμού νοείται το άθροισμα των παγίων του τελευταίου λογαριασμού των παρόχων αυτών. Για τους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας προπληρωμένου χρόνου το ποσό αποζημίωσης υπολογίζεται ως ανωτέρω λογίζοντας ως πάγιο το ποσό που υπάρχει ως υπόλοιπο στην κάρτα του συνδρομητή ακριβώς πριν την υποβολή της αίτησης φορητότητας, με ανώτατο όριο το ποσό των 20 ευρώ. Για κάθε άλλη περίπτωση το ποσό αποζημίωσης καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας συνδρομητή και παρόχου ή εμπλεκόμενων παρόχων και σε περίπτωση προσφυγής του συνδρομητή στην ΕΕΤΤ, το ποσό αποζημίωσης καθορίζεται από την ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

Σε περίπτωση που εγείρεται δικαίωμα αποζημίωσης ενός συνδρομητή για περισσότερες από μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, το ποσό αποζημίωσης προκύπτει ως το μέγιστο των επιμέρους ποσών αποζημίωσης.

Αν το αίτημα αποζημίωσης δεν γίνει δεκτό ή παρέλθει η σχετική προθεσμία, ο συνδρομητής δύναται να προσφύγει στην ΕΕΤΤ, η οποία καλεί σε ακρόαση τον υπεύθυνο πάροχο για την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 77 του Ν. 4070/2012. Σε περίπτωση που το ζήτημα των αποζημιώσεων δεν διευθετηθεί και οι αποζημιώσεις δεν καταβληθούν από τον πάροχο στο συνδρομητή πριν την προσφυγή του τελευταίου στην ΕΕΤΤ, τα ανωτέρω ποσά αποζημίωσης διπλασιάζονται.

Περισσότερα
Ιστότοπος της ΕΕΤΤ.
Οδηγία 2002/22/ΕΚ (Οδηγία για την Καθολική Υπηρεσία), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2009/136/ΕΚ.
Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α’/10.04.2012).
Υπ’ αρ. 696/115/11-07-2013 απόφαση της ΕΕΤΤ «Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική Αγορά» (ΦΕΚ 1873/Β’/31-07-2013).

Ιστότοπος της ΕΕΤΤ για την φορητότητα με σχετικές πληροφορίες.