Το Νομικό Πλαίσιο για την Αδειοδότηση των Κεραιών

Η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια (ή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία) αποτελείται από κύματα ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου, τα οποία διαδίδονται (ακτινοβολούνται) στον ελεύθερο χώρο. Όπως και κάθε είδους ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, τα ραδιοκύματα υπακούουν στο νόμο της μεταβολής της ισχύος αντιστρόφως ανάλογα προς το τετράγωνο της απόστασης. Έτσι, όπως αναφέρεται και στον επίσημο ιστότοπο της ΕΕΤΤ, της αρμόδιας αρχής για την εποιπτεία των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η πυκνότητα ισχύος που προσπίπτει σε μία επιφάνεια και μετριέται σε watt/m2, σε απόσταση 100 μέτρων από την πηγή ακτινοβολίας, είναι μικρότερη κατά 10.000 φορές σε σχέση με την πυκνότητα ισχύος που δημιουργείται σε απόσταση 1 μέτρου από την πηγή.

Οι βιολογικές επιπτώσεις λόγω έκθεσης του ανθρώπινου σώματος και των κυττάρων του σε εξωτερικά πεδία ΡΣ εξαρτώνται κυρίως από τη συχνότητα και την ένταση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Στις ραδιοσυχνότητες, η ακτινοβολία απορροφάται μερικώς και διεισδύει μόνο σε μικρό βάθος μέσα στο σώμα. Η ενέργεια που απορροφάται προκαλεί την κίνηση των βιολογικών μορίων. Οι συγκρούσεις μεταξύ των ταχέως κινουμένων μορίων έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας. Εκτός από τα γνωστά θερμικά αποτελέσματα, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τη διερεύνηση και άλλων, μη θερμικών, μηχανισμών αλληλεπίδρασης των ραδιοκυμάτων με τους βιολογικούς ιστούς. Μελέτες έχουν δείξει ότι υπό συγκεκριμένες συνθήκες τα ραδιοκύματα μπορούν να προκαλέσουν μη θερμικές βιολογικές επιπτώσεις σε καλλιέργειες κυττάρων ή πειραματόζωα, χωρίς, ωστόσο, οι επιδράσεις αυτές να σχετίζονται άμεσα με την πρόκληση κάποιας βλάβης στον ανθρώπινο οργανισμό.

Οι κεραίες εκπομπής / λήψης ραδιοσημάτων εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και, ως εκ τούτου, η πρότερη αδειοδότησή τους κρίνεται αναγκαία για την προστασία της δημόσιας υγείας, προκειμένου να πληρούν ορισμένες προδιαγραφές ασφαλείας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοιες προδιαγραφές και όρια ασφαλείας στην εκπομπή ακτινοβολίας ρυθμίζονται ιδιαιτέρως αυστηρά και με βάση την αρχή της προφύλαξης, σύμφωνα με την οποία, όταν μια δραστηριότητα δημιουργεί απειλές στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία, πρέπει να λαμβάνονται προφυλακτικά μέτρα, ακόμα και αν η σχέση αιτίας-αποτελέσματος δεν έχει πλήρως βεβαιωθεί επιστημονικά.

Ορισμοί
Ως σταθμός κεραίας ορίζεται ένας ή περισσότεροι πομποί ή δέκτες ή συνδυασμός πομπών και δεκτών μετά των πρόσθετων συσκευών, που είναι αναγκαίοι σε ορισμένη θέση για τη διεξαγωγή (διενέργεια) συγκεκριμένης υπηρεσίας, ραδιοεπικοινωνίας ή για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας. Κάθε σταθμός χαρακτηρίζεται από το είδος της υπηρεσίας στην οποία συμμετέχει και από το αν είναι μόνιμος ή προσωρινός (άρθρο 1 § 1 α΄ του Ν. 2801/2000).

Κατασκευή κεραίας είναι το σύστημα των κεραιών εκπομπής και λήψης ραδιοσημάτων μετά των κατασκευών στήριξής τους, εξαρτημάτων και παρελκομένων. Τα παθητικά κάτοπτρα ανάκλασης ραδιοσημάτων θεωρούνται επίσης ως κατασκευές κεραίας. Στο ύψος της κατασκευής κεραίας περιλαμβάνεται και ο φωτισμός ασφαλείας ή και το αλεξικέραυνο (άρθρο 1 § 1 δ΄ του Ν. 2801/2000).

Ως πιστοποιητικό πληρότητας ορίζεται το πιστοποιητικό που εκδίδεται με απόφαση της ΕΕΤΤ κατά τη διαδικασία αδειοδότησης κατασκευών κεραιών, με το οποίο διαπιστώνεται η τυπική πληρότητα του υποβληθέντος φακέλου ενώπιον της επιτροπής (άρθρο 2 § 4 του Κανονισμού Αδειοδότησης).

Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) είναι λογισμικό διαδικτυακής πρόσβασης για την υποστήριξη των διαδικασιών που σχετίζονται με τη χορήγηση αδειών για την εγκατάσταση και λειτουργία των κατασκευών κεραιών (άρθρο 2 § 6 του Κανονισμού Αδειοδότησης). Ουσιαστικά πρόκειται για μια διαδικτυακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορούν να υποβάλλουν επιγραμμικά στην ΕΕΤΤ αιτήσεις για την αδειοδότηση κατασκευών κεραιών.

Ιστός κατασκευής κεραίας είναι η κατακόρυφη δομική κατασκευή επί της οποίας τοποθετούνται οι κεραίες και η οποία έχει σχεδιαστεί και προορίζεται για την υποστήριξη των κεραιών εκπομπής και λήψης της κατασκευής κεραίας. Στην έννοια του ιστού δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για να στηρίξουν τις κεραίες σε αυτόν ή σε άλλη δομική κατασκευή, ούτε οι ίδιες οι κεραίες εκπομπής / λήψης με τα παρελκόμενα τους, όπως παρέχονται από τον κατασκευαστή / προμηθευτή (άρθρο 2 § 7 του Κανονισμού Αδειοδότησης).

Νομικό Πλαίσιο
Το νομικό πλαίσιο για την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών ξηράς περιλαμβάνεται ιδίως στο άρθρο 1 του Ν. 2801/2000 για την αδειοδότηση των κεραιών και στα άρθρα 30 και 31 του Ν. 4070/2012 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις των οποίων καθιερώθηκε στη χώρα μας μονοαπευθυντική διαδικασία αδειοδότησης κατασκευών κεραιών (one-stop shop).

Περαιτέρω, η διαδικασία αδειοδότησης των κατασκευών κεραιών προβλέπεται κατά βάση στην υπ’ αρ. 661/2/19-07-2012 Απόφαση της ΕΕΤΤ με τίτλο «Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά» (ΦΕΚ 2529/Β/17-09-2012), και στην υπ’ αρ. 174610/01-09-2014 Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τους Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας» (ΦΕΚ 2498/Β/19-9-2014).

Εποπτεία & Έλεγχος Καθεστώτος Αδειοδότησης
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων [ΕΕΤΤ] είναι η δημόσια αρχή, που σε σχέση με την εγκατάσταση και λειτουργία των σταθμών κεραιών έχει τις εξής αρμοδιότητες :

  • Εποπτεύει και ελέγχει τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις. Για το σκοπό αυτόν, με απόφαση της συγκροτεί κλιμάκια επιφυλακών και συνεργεία ελέγχου ορίζοντας τη σύνθεση και τις αμοιβές αυτών, κατά τις κείμενες διατάξεις. Οι καταγγελίες, που αφορούν σε παραβάσεις της νομοθεσίας περί νομίμου εγκαταστάσεως και λειτουργίας κατασκευών κεραιών ή λειτουργία παρανόμων σταθμών οποιασδήποτε υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνιών ή πρόκληση επιζήμιων παρεμβολών, υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ Εφόσον για τη διερεύνηση των εν λόγω καταγγελιών απαιτείται πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων από συνεργεία μετρήσεων ή τεχνικά κλιμάκια της ΕΕΤΤ, η καταγγελία συνοδεύεται από την καταβολή σχετικού παραβόλου, το ύψος του οποίου ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατόπιν εισήγησης της ΕΕΤΤ. Το ύψος του παραβόλου αυτού δεν μπορεί να υπερβαίνει το αντίστοιχο παράβολο, που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 30 (άρθρο 12 § κ΄ του Ν. 4070/2012).
  • Χορηγεί τις άδειες κατασκευής κεραιών σταθμών στην ξηρά, συμπεριλαμβανομένων των ραδιοτηλεοπτικών. Εκδίδει κάθε αναγκαία κανονιστική πράξη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η οποία περιλαμβάνει ιδίως τη διαδικασία χορήγησης της άδειας κατασκευής, τους όρους συνεγκατάστασης ή από κοινού χρήσης ευκολιών, τις προϋποθέσεις ταυτοποίησης της κάθε κατασκευής κεραίας, τις διαδικασίες τροποποίησης ή ανάκλησης των αδειών (άρθρο 12 § λα΄ του Ν. 4070/2012 και 1 του Ν. 2801/2000).

Οποιοσδήποτε ιδιώτης μπορεί να καταθέσει καταγγελία στην ΕΕΤΤ [τμήμα εποπτείας και ελέγχου φάσματος] αναφορικά με παράνομη χρήση ραδιοφάσματος από μη αδειοδοτηθείσες κατασκευές κεραιών.

Αρμόδιες αρχές για την αποξήλωση παράνομων κατασκευών κεραιών είναι οι σχετικές υπηρεσίες των δήμων και των αποκεντρωμένων διοικήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρα 1 § 5 ε΄ του Ν. 2801/2000 και 94 § 1 περιπτ. 11 καθώς και 280 § 2 περιπτ. 45 του N. 3852/2010).

Εποπτεία & Έλεγχος Νομίμων Ορίων Ακτινοβολίας
Τα νόμιμα όρια ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κεραιών προβλέπονται στην υπ’ αρ. 53571/ 3839/2000 κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο «Μέτρα Προφύλαξης του Κοινού από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά» (ΦΕΚ 1105/Β/2000).

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας [ΕΕΑΕ] είναι υπεύθυνη για την προστασία του πληθυσμού και του περιβάλλοντος από μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες και φροντίζει για την παροχή σχετικής πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο (άρθρο 5 § 1 υπ’ αρ. 53571/ 3839/2000 ΚΥΑ). Στα πλαίσια αυτά, η ΕΕΑΕ είναι αρμόδια να εκδίδει σύμφωνη γνώμη προς την ΕΕΤΤ προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια εγκατάστασης κεραίας, την οποία αποστέλλει εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της σχετικής της σχετικής μελέτης του εκάστοτε ενδιαφερόμενου (άρθρο 6 § 1 υπ’ αρ. 53571/ 3839/2000 ΚΥΑ).

Η ΕΕΑΕ υποχρεούται να ελέγχει την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία (άρθρο 30 § 2 του Ν. 4070/2012) :

α) αυτεπαγγέλτως και κατά τρόπο δειγματοληπτικό, ετησίως σε ποσοστό 20% τουλάχιστον των αδειοδοτημένων από την ΕΕΤΤ κεραιών που λειτουργούν εντός σχεδίου πόλεως.
β) κατόπιν αίτησης εκ μέρους της ΕΕΤΤ ή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, που έχει έννομο συμφέρον, εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΕΑΕ υποχρεούται να γνωστοποιεί αμέσως τα αποτελέσματα του ελέγχου στον αιτούντα και στον κάτοχο της κατασκευής κεραίας.

Η αίτηση υποβάλλεται απευθείας στην ΕΕΑΕ και συνοδεύεται από την καταβολή σχετικού παραβόλου. Τα αποτελέσματα των ελέγχων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δημοσιεύονται άμεσα στον ιστοχώρο της ΕΕΑΕ και συγκεντρωτικά ανά έτος (άρθρο 30 § 3 του Ν. 4070/2012). Οι κάτοχοι αδειοδοτημένων κεραιών προκαταβάλλουν στην ΕΕΑΕ ετήσιο τέλος ύψους διακοσίων είκοσι (220) ευρώ για την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε κατασκευής κεραίας ως προς την τήρηση των ορίων ακτινοβολίας.

Αν η ΕΕΑΕ διαπιστώσει οποτεδήποτε ότι τα δηλωθέντα όρια ακτινοβολίας παρουσιάζουν διαφορές σε σχέση με την πραγματικότητα, χωρίς, ωστόσο, να υπερβαίνουν τα όρια ασφαλούς έκθεσης αυτού, όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, ενημερώνει άμεσα εγγράφως ή με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ΣΗΛΥΑ την ΕΕΤΤ και τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας. Η ΕΕΤΤ ενημερώνει άμεσα εγγράφως ή με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ΣΗΛΥΑ τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας να προβεί στην κατάθεση διορθωμένης μελέτης ραδιοεκπομπών εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ειδοποίησή του και γνωστοποίησή της στην ΕΕΤΤ Η διορθωμένη μελέτη ραδιοεκπομπών κατατίθεται απευθείας στην ΕΕΑΕ και εξετάζεται κατά προτεραιότητα από αυτήν, η οποία εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της είτε εκδίδει γνωμάτευση είτε ενημερώνει τον πάροχο για την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία των είκοσι (20) ημερών, από την κατάθεση της διορθωμένης μελέτης ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας προβαίνει σε άμεση διακοπή λειτουργίας του τμήματος του υπαίτιου σταθμού και γνωστοποίησή της στην ΕΕΤΤ (άρθρο 30 § 9 του Ν. 4070/2012).

Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των νομίμων ορίων ακτινοβολίας (άρθρο 30 § 10 του Ν. 4070/2012).

Το Καθεστώς Αδειοδότησης Κεραιών
Η κατασκευή κεραίας υπόκειται σε προηγούμενη άδεια, η οποία χορηγείται από την ΕΕΤΤ (άρθρο 1 § 2 α΄ του Ν. 2801/2000). Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία της κατασκευής κεραίας και κατόπιν χορήγησης Πιστοποιητικού Πληρότητας από την ΕΕΤΤ (2 § 1 του Κανονισμού Αδειοδότησης).

Για την έκδοση της άδειας απαιτούνται η εκχώρηση ή έγκριση των ραδιοουχνοτήτων εκπομπής και λήψης, η συμμόρφωση προς τις διατάξεις σχετικές με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοϊας (άρθρο 1 § 2 γ΄ του Ν. 2801/2000) καθώς και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εφόσον πληρούν τις σχετικές δεσμεύσεις, αντί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατασκευές κεραιών δύνανται να αδειοδοτηθούν και με απλή δήλωση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209).

Απαγορεύεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας, για την οποία δεν έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν χώροι γύρω από την κεραία ελεύθερα προσπελάσιμοι από το γενικό πληθυσμό, στους οποίους τα όρια έκθεσης υπερβαίνουν το 70% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2 – 4 της υπ` αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του εκάστοτε αρμόδιου για την ΕΕΑΕ Υπουργού. Σύνταξη και υποβολή τεχνικής μελέτης δεν απαιτείται για τους σταθμούς των οποίων η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών δεν ξεπερνά τα 100 W (164 Weirp) για τις ζώνες συχνοτήτων πάνω από 30 MHz και το 1KW για τις ζώνες συχνοτήτων κάτω από 30 MHz, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης (άρθρο 30 § 9 του Ν. 4070/2012).

Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων (άρθρο 30 § 18 του Ν. 4070/2012).

Μεταβατικό Καθεστώς
Κατασκευές κεραιών που έχουν εγκατασταθεί χωρίς σχετική άδεια και για τις οποίες πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 4053/2012 (7-3-2012) :

1) Έχει χορηγηθεί ένα μήνα πριν θετική γνωμάτευση της ΕΕΑΕ.
2) Έχει υποβληθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην αρμόδια Υπηρεσία ή έχουν υπαχθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία.
3) Έχει υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας στην ΕΕΤΤ.

θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούσες μέχρι την έκδοση της προβλεπομένης άδειας ή την αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης από την ΕΕΤΤ, με την επιφύλαξη τυχόν αντιθέτων δικαστικών αποφάσεων. Οι άδειες των ως άνω κατασκευών κεραιών εκδίδονται σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, που ίσχυε πριν από τη θέση σε ισχύ του Ν. 4053/2012.

Οι Πολεοδομικές Υπηρεσίες, στις οποίες κατατίθενται τα δικαιολογητικά για την έγκριση της τοποθέτησης των κατασκευών κεραιών που έχουν αδειοδοτηθεί ή αδειοδοτούνται από την ΕΕΤΤ βάσει του προγενέστερου του Ν. 4053/2012 νομοθετικού πλαισίου, υποχρεούνται εντός δύο (2) μηνών από την κατάθεση των δικαιολογητικών να αποφανθούν αιτιολογημένα επί της νομιμότητας και καταλληλότητας αυτών. Αν το διάστημα αυτό παρέλθει χωρίς απάντηση της Πολεοδομικής Υπηρεσίας, θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί η πολεοδομική έγκριση και η κεραία δύναται να ηλεκτροδοτηθεί μετά από υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης προς την ηλεκτρική εταιρεία στην οποία δηλώνονται και τα τετραγωνικά που μισθώνει η εταιρεία τηλεπικοινωνιών επί του ακινήτου που θα συνοδεύεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης του φακέλου στην Πολεοδομική Υπηρεσία.

Σε περίπτωση άρνησης χορήγησης πολεοδομικής έγκρισης ή ανάκλησης της έγκρισης ή άρνησης αποδοχής δικαιολογητικών ή άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας για την έκδοση πολεοδομικής έγκρισης σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αδειοδότησης, καθώς και για τις κατασκευές κεραιών που αδειοδοτούνται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, ο κύριος των εγκαταστάσεων κατασκευών κεραιών δικαιούται εντός τριάντα (30) ημερών αφότου έλαβε γνώση των ως άνω πράξεων να προσφύγει στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος κρίνει οριστικά επί της ουσιαστικής και τυπικής νομιμότητας των πράξεων της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας και εκδίδει ή απορρίπτει οριστικά την αιτούμενη έγκριση εντός εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση πλήρους φακέλου επί της προσφυγής από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Μέχρι να ολοκληρωθεί η προαναφερόμενη διαδικασία δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αυθαιρέτων του π.δ. 267/1998 (Α` 195) και του ν. 4178/2013 (Α` 174) και η κατασκευή δεν κατεδαφίζεται ούτε ανακαλείται η άδεια κατασκευής κεραίας της E.E.T.T.

Κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης χωρεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου τριμελούς Διοικητικού Εφετείου, σύμφωνα με την περίπτωση 1θ του άρθρου 1 του ν. 702/1977 (Α` 268), η οποία εκδικάζεται εντός ενός μηνός από την ημέρα κατάθεσής της και εκδίδεται απόφαση εντός προθεσμίας δύο μηνών από την εκδίκασή της. Αναβολή της συζητήσεως είναι δυνατή μόνο μία φορά και για σπουδαίο λόγο, ο δε επαναπροσδιορισμός της δίκης δεν δύναται να απέχει περισσότερο από ένα μήνα από την αρχική δικάσιμο, εκτός κι αν υφίσταται περίπτωση συνεκδίκασης περισσότερων αιτήσεων ακύρωσης. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου, που εκδίδονται, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, προσβάλλονται με έφεση, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η έφεση εκδικάζεται εντός τριμήνου από την ημερομηνία κατάθεσής της (άρθρο 30 § 16 του Ν. 4070/2012).

Διαδικασία Αδειοδότησης
Πριν την εγκατάσταση κατασκευής κεραίας ή την τροποποίηση υφιστάμενης κατασκευής κεραίας, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ολοκληρωμένο φάκελο, μέσω Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ). Ο ολοκληρωμένος φάκελος χαρακτηρίζεται ως πλήρης, εφόσον περιλαμβάνει τις κάτωθι αιτήσεις / μελέτες (άρθρο 30 § 17 α΄ του Ν. 4070/2012) :

α) Αίτηση προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοίας.
β) Αίτηση για χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αποδεικτικό νόμιμης χρήσης των συχνοτήτων εκπομπής και λήψης όπως αναφορά σχετικών Αποφάσεων χορήγησης δικαιωμάτων της ΕΕΤΤ ή αναφορά σε διατάξεις εξαίρεσης από την εν λόγω υποχρέωση, στις οποίες υπάγεται ο αιτών.
γ) Μελέτη Ραδιοεκπομπών για την έκδοση θετικής Γνωμάτευσης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).
δ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή κατά περίπτωση αίτηση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
ε) Μελέτη για την τοποθέτηση των σχετικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.
στ) Αιτήσεις που πιθανόν απαιτούνται κατά περίπτωση από Δασαρχεία [σε προστατευόμενες περιοχές], αρχαιολογικές υπηρεσίες ή/και το ΓΕΕΘΑ, κατά δήλωση του αιτούντα.
ζ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για την πληρότητα του φακέλου.

Κατά την υποβολή του ολοκληρωμένου φακέλου στο ΣΗΛΥΑ, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται στην καταβολή διοικητικού τέλους 120 €. Στο ως άνω διοικητικό τέλος ενσωματώνονται όλα τα τυχόν τέλη που καταβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στις αρμόδιες υπηρεσίες που εξετάζουν τις μελέτες / αιτήσεις. Οι υπογράφοντες τις μελέτες / αιτήσεις ευθύνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι υπογράφοντες τις μελέτες τεχνικοί πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και την ευθύνη για το περιεχόμενο των μελετών τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σε περίπτωση αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς το κοινό με την τροποποίηση των υφιστάμενων κεραιοσυστημάτων ή των χαρακτηριστικών εκπομπής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται οποιαδήποτε επιπλέον τροποποίηση στο δομικό μέρος της υφιστάμενης κατασκευής κεραίας, συμπεριλαμβανομένου του ύψους της κατασκευής και του οικίσκου, δεν απαιτείται τροποποίηση της άδειας κατασκευής κεραίας ή του πιστοποιητικού πληρότητας, ούτε έκδοση νέας άδειας κατασκευής κεραίας, αλλά η υποβολή Τυποποιημένης Δήλωσης στο ΣΗΛΥΑ. Η Τυποποιημένη Δήλωση, που υποβάλλεται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ), πρέπει να συνοδεύεται από (άρθρο 30 § 17 α΄ του Ν. 4070/2012) :

(α) επικαιροποιημένη μελέτη ραδιοεκπομπών, που αφορά το σύνολο των κεραιοσυστημάτων της κατασκευής κεραίας, εφόσον απαιτείται με βάση την υπ’ αριθμ. 53571/3839/2000 (Β` 1105) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει,
(β) επικαιροποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή κατά περίπτωση επικαιροποίηση της Δήλωσης Υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, όπου απαιτείται, σύμφωνα με το ν. 4014/2011.

Μετά τη χορήγηση (α) θετικής γνωμάτευσης της ΕΕΑΕ και (β) απόφασης επί της επικαιροποιημένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή παρέλευσης τουλάχιστον ενός (1) μηνός από την υποβολή της Τυποποιημένης Δήλωσης, εφόσον η κατασκευή κεραίας εντάσσεται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας μπορεί να προβεί στην τροποποίηση των υφιστάμενων κεραιοσυστημάτων ή των χαρακτηριστικών εκπομπής.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες, μέσω διαδικτυακής πρόσβασης στο ΣΗΛΥΑ, μέσα σε τέσσερις μήνες από την ηλεκτρονική υποβολή του ολοκληρωμένου φακέλου, οφείλουν να ελέγξουν τα θέματα της αρμοδιότητας τους και να ενημερώνουν το ΣΗΛΥΑ (α) για την έκδοση των εγκρίσεων τους ή (β) για την ύπαρξη τυπικών ελλείψεων ή λαθών στις κατατεθειμένες αιτήσεις / μελέτες, προκειμένου αυτές να συμπληρωθούν / διορθωθούν ή (γ) για την αιτιολογημένη απόρριψη των κατατεθειμένων αιτήσεων / μελετών (άρθρο 30 § 17 β΄ του Ν. 4070/2012).

Η ΕΕΤΤ, μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από την ηλεκτρονική υποβολή του ολοκληρωμένου φακέλου, είτε (α) εκδίδει Άδεια Κατασκευής Κεραίας, εφόσον έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και προβαίνει στη δημοσιοποίηση στον οικείο δικτυακό τόπο του περιεχομένου του ολοκληρωμένου φακέλου, είτε (β) εκδίδει Πιστοποιητικό Πληρότητας του υποβληθέντος φακέλου και προβαίνει στη δημοσιοποίηση στον οικείο δικτυακό τόπο του περιεχομένου του ολοκληρωμένου φακέλου, κατόπιν ελέγχου πληρότητας και με την προϋπόθεση σύμφωνης γνώμης της ΕΕΑΕ και της ΥΠΑ καθώς και χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης συχνοτήτων από την ΕΕΤΤ. Το εν λόγω Πιστοποιητικό καταργείται όταν εκδοθεί η Άδεια Κατασκευής Κεραίας, είτε (γ) απορρίπτει την αίτηση σε περίπτωση που υπάρχει τουλάχιστον μία οριστική αιτιολογημένη απόρριψη από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και δεν εκκρεμεί κατά της απορριπτικής απόφασης προσφυγή ενώπιον διοικητικής αρχής του κατόχου της κατασκευής κεραίας (άρθρο 30 § 17 γ΄ του Ν. 4070/2012).

Η ΕΕΤΤ με τη βοήθεια γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος (GIS) δημοσιοποιεί τις κατασκευές κεραιών για τις οποίες έχει εκδοθεί Άδεια Κατασκευής Κεραίας ή Πιστοποιητικό Πληρότητας καθώς και όλες τις σχετικές εγκρίσεις με τα σχετικά συμπεράσματα των μελετών (άρθρο 30 § 17 δ΄ του Ν. 4070/2012).

Ο κάτοχος, μετά την έκδοση της Άδειας Κατασκευής Κεραίας ή του Πιστοποιητικού Πληρότητας, δύναται να προβεί στην εγκατάσταση και λειτουργία της κατασκευής κεραίας και οφείλει παράλληλα : (α) Να κοινοποιεί την Άδεια Κατασκευής Κεραίας ή το Πιστοποιητικό Πληρότητας στον αρμόδιο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού της θέσης εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας. (β) Να έχει αναρτημένη κοντά στη βάση της κεραίας ευανάγνωστη πινακίδα ανεξίτηλης γραφής, στην οποία θα αναγράφονται η επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του κατόχου και ο μοναδικός Αριθμός είτε της Άδειας είτε του Πιστοποιητικού Πληρότητας. Η σύνδεση της κατασκευής κεραίας με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας επιτρέπεται εφόσον η συγκεκριμένη κατασκευή κεραίας διαθέτει Άδεια Κατασκευής Κεραίας ή Πιστοποιητικό Πληρότητας (άρθρο 30 § 17 ε΄ του Ν. 4070/2012).

Με απόφαση της ΕΕΤΤ το Πιστοποιητικό Πληρότητας ανακαλείται σε περίπτωση που υπάρχει τουλάχιστον μία οριστική αιτιολογημένη απόρριψη από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και δεν εκκρεμεί κατά της απορριπτικής απόφασης προσφυγή του κατόχου της κατασκευής κεραίας ενώπιον διοικητικής αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον κάτοχο της κεραίας, ο οποίος οφείλει να προβεί σε άμεση αποξήλωση της συγκεκριμένης κατασκευής κεραίας (άρθρο 30 § 17 στ΄ του Ν. 4070/2012).

Προϋποθέσεις Νόμιμης Κατασκευής / Λειτουργίας
Για την εγκατάσταση κατασκευών κεραιών κινητής τηλεφωνίας, επιτρέπεται, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, η κατασκευή οικίσκου στέγασης μηχανημάτων των σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, πάνω από το μέγιστο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό στερεό της § 6 του άρθρου 9 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α`) και δομικών κατασκευών (μεταλλικών πυλώνων, ιστών, δικτυωμάτων κ.λπ.) για την τοποθέτηση κεραιών εκπομπής ή και λήψης ραδιοηλεκτρικών σημάτων πάνω από το μέγιστο ύψος και το ιδεατό στερεό, ως εξής (άρθρο 1 § 2 ε΄ του Ν. 2801/2000):

α) Για τις εντός σχεδίου περιοχές: Σε άρτια οικόπεδα, σε δώμα κτιρίου, στο πέραν του, υποχρεωτικώς, αφημένου τμήματος του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου και εντός του κτιρίου. Γενικά, επιτρέπεται η τοποθέτηση κατασκευής κεραίας και πάνω από την απόληξη κλιμακοστασίου και φρέατος ανελκυστήρα που κατασκευάζεται σύμφωνα με το όρθρο 16 του ν. 1577/1985.
β) Στην περίπτωση που η επέμβαση πραγματοποιείται σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, επιτρέπεται, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, η κατασκευή οικίσκου και συναφών δομικών κατασκευών, απαραίτητων για τη λειτουργία της κατασκευής κεραίας, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω.”

Το εμβαδόν του οικίσκου, όταν αυτός τοποθετείται σε δώμα, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 25 τετραγωνικά μέτρα και το ύψος του τα 2,40 μέτρα. Όταν αυτός τοποθετείται στο έδαφος, το εμβαδόν του δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 35 τετραγωνικά μέτρα και το ύψος του τα 3,5 μέτρα. Οι ανωτέρω μέγιστες επιτρεπτές επιφάνειες των οικίσκων προσαυξάνονται κατά 15% για κάθε φιλοξενούμενο πάροχο που κάνει κοινή χρήση του οικίσκου, ενώ η συνολική μέγιστη προσαύξηση στο εμβαδόν, ανεξαρτήτως του αριθμού των παροχών, δεν θα υπερβαίνει το 35% των προαναφερόμενων τιμών. Εάν ο οικίσκος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση μηχανημάτων που μεταδίδουν σήματα επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής με χρήση συχνοτήτων για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, το εμβαδόν του δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 10 τετραγωνικά μέτρα ανά πολυπλέκτη. Όταν ο οικίσκος τοποθετείται στο δώμα και η κατασκευή κεραίας είναι στο δώμα ή/και πάνω στην απόληξη του κλιμακοστασίου και του φρέατος ανελκυστήρα, δεν περιλαμβάνονται στο συντελεστή δόμησης και συντελεστή όγκου του οικοπέδου ή γηπέδου (άρθρο 1 § 2 στ΄ του Ν. 2801/2000).

Για την έγκριση τοποθέτησης των κατασκευών κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε εντός ή εκτός σχεδίου περιοχές ειδικής προστασίας και, κατ` εξαίρεση, των ισχυουσών σε αυτές διατάξεων και περιορισμών, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των, κατά περίπτωση, αρμοδίων υπηρεσιών ή και της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠ.Α.Ε.) (άρθρο 1 § 2 ζ΄ του Ν. 2801/2000).

Για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων κεραιών και συναφών κατασκευών δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά έγκριση, που χορηγείται από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης (άρθρο 30 § 13 του Ν. 4070/2012, άρθρο 1 § 2 η΄ του Ν. 2801/2000) :

α) Για τις κατασκευές κεραιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 31 του ν. 4053/2012, αδειοδοτημένες και αδειοδοτούμενες με βάση το προγενέστερο της έναρξης ισχύος του ν. 4053/2012 νομοθετικό πλαίσιο, η χορήγηση της έγκρισης έπεται της χορήγησης άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24Α του ν. 2075/1992 (Α`129), χωρίς να απαιτείται θεώρηση ή έγκριση από την ΕΕΤΤ αρχιτεκτονικών σχεδίων.
β) Για τις αδειοδοτούμενες με βάση την παράγραφο 17 κατασκευές κεραιών η χορήγηση της έγκρισης δεν αποτελεί προϋπόθεση χορήγησης πιστοποιητικού πληρότητας από την ΕΕΤΤ ούτε προϋπόθεση της εγκατάστασης και λειτουργίας της κατασκευής κεραίας, εφόσον γι’ αυτή έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό πληρότητας. Η χορήγηση της έγκρισης προηγείται της χορήγησης άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24Α του ν. 2075/1992 (Α` 129), χωρίς να απαιτείται θεώρηση ή έγκριση από την ΕΕΤΤ αρχιτεκτονικών σχεδίων.

Η υποβολή και η διεκπεραίωση των αιτήσεων για τη χορήγηση πολεοδομικής έγκρισης γίνεται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ).

Η σύνδεση των εγκαταστάσεων όλων των σταθμών και των κατασκευών κεραιών με τα δίκτυα των κοινωφελών οργανισμών επιτρέπεται, ύστερα από έγγραφο της πολεοδομικής υπηρεσίας, στο οποίο βεβαιώνεται ότι έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και είναι δυνατή η σύνδεση. Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές ανακαλέσουν τις άδειες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο ή διατάξεις για οποιονδήποτε λόγο την άμεση διακοπή λειτουργίας των σταθμών, οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται υποχρεωτικά στους κοινωφελείς οργανισμούς του προηγούμενου εδαφίου, οι οποίοι οφείλουν να διακόψουν αμελλητί την παροχή κάθε μορφής υπηρεσίας στους σταθμούς αυτούς (άρθρο 1 § 2 θ΄ του Ν. 2801/2000).

Εξαιρέσεις από την Αδειοδότηση
Από την υποχρέωση προηγούμενης αδειοδότησης εξαιρούνται (άρθρο 1 § 2 β΄ του Ν. 2801/2000) :

α) Οι κατασκευές κεραιών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος.
β) Οι κατασκευές κεραιών Υπουργείων, πρεσβειών, διπλωματικών αποστολών και ραδιοερασιτεχνών, οι οποίες περιβάλλονται από κτίρια ή το φυσικό έδαφος ίσου ή μεγαλύτερου ύψους, βρίσκονται στο εσωτερικό πόλης, χωριού ή στρατοπέδου, δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια της αεροπλοϊας και εφόσον έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή και λήψης.
γ) Οι κατασκευές κεραιών που χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είτε για την αεροναυτική ραδιοπλοήγηση είτε για επικοινωνίες και εφόσον έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή και λήψης.
δ) Οι κατασκευές κεραιών σταθμών βάσης ειδικών ραδιοδικτύων, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις : (αα) Έχουν σε ισχύ άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στην οποία περιλαμβάνεται περιγραφή της κατασκευής κεραίας και εγκαθίσταται στο κτίριο που αναγράφεται στην άδεια. (ββ) Το υψηλότερο σημείο της κατασκευής κεραίας δεν εκτείνεται πέραν των έξι (6) μέτρων από τη βάση της. (γγ) Η κεραία απέχει σε οριζόντια προβολή τουλάχιστον τέσσερα (4) μέτρα από το περίγραμμα του οικοπέδου.
(ε) Οι κατασκευές κεραιών σταθμών βάσης C8 για τις περιπτώσεις που επιτρέπεται, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις : (αα) Για τους σταθμούς έχουν εκδοθεί και ισχύουν άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (ββ) Το υψηλότερο σημείο της κατασκευής κεραίας δεν εκτείνεται πέραν των έξι (6) μέτρων από τη βάση της.
στ) Οι κατασκευές μικρών κεραιών που προορίζονται για χρήση εντός των κτιρίων.
ζ) Οι κατασκευές μικρών κεραιών που προορίζονται για χρήση μεταφοράς δεδομένων τοπικής εμβέλειας (π.χ. εντός βιομηχανικών εγκαταστάσεων, γηπέδων, συγκροτημάτων κτιρίων κ.λπ.) (βλ. σχετική Αποφ. της ΕΕΤΤ 384/1/27.4-20.6.2006 (ΦΕΚ 739 Β΄/2006).
η) Οι κατασκευές κεραιών μόνο λήψης εκπομπών που προορίζονται για το ευρύ κοινό (Βλ. και άρθρο 31 Ν.3431/2006).

Επιπρόσθετα, δεν υπόκεινται σε άδεια παρά μόνο σε απλή δήλωση – γνωστοποίηση ενώπιον της ΕΕΤΤ οι ακόλουθες κατηγορίες κεραιών :

οι Τυποποιημένες Κατασκευές Κεραιών των ΥΑ 17734/390/2011 (Β΄ 664) όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΥΑ 7557/136/2012 (Β΄ 306) και ΚΥΑ 11926/261/2011 (Β΄ 453).
β) Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης (ΕΚΚΧΟ), όπως ορίζονται στην ΚΥΑ 27217/505/2013 (B’1442)
γ) Σταθμοί ασύρματης πρόσβασης χαμηλής ισχύος (κεραίες Femtocells), όπως αυτές ορίζονται στην Απόφαση ΕΕΤΤ 529/138/2009 (Β’1458) ή γενικώς Femtocells που εξαιρούνται από την αδειοδότηση.

Τέλος, για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος μέχρι 20KW και συνοδευτικών αυτών έργων (οικίσκοι κ.λπ.) που προορίζονται να υποστηρίξουν κατασκευές κεραιών δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας. Στις δημιουργούμενες ως άνω εγκαταστάσεις πρέπει να λαμβάνονται τα νόμιμα μέτρα προφύλαξης του κοινού (άρθρο 30 § 14 του Ν. 4070/2012).

Διοικητικές Κυρώσεις
Με απόφαση της ΕΕΤΤ, μετά από τεχνική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, στους κατόχους κατασκευών κεραιών στην ξηρά (άρθρο 1 § 5 γ΄ του Ν. 2801/2000 και 80 § 1 γ΄ του Ν. 4070/2012) : (α) που δεν διαθέτουν άδεια ούτε πιστοποιητικό πληρότητας ή (β) που διαθέτουν άδεια ή πιστοποιητικό πληρότητας φακέλου τα οποία έχουν εκδοθεί επί τη βάσει ψευδών, ανακριβών ή παραποιημένων στοιχείων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ μέχρι και τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. Θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση ιδίως η ψευδής αναγραφή ή η παραποίηση στοιχείων ή η υποτροπή. Τα πρόστιμα αυτά αποτελούν έσοδα του Δημοσίου, συνυπολογίζονται στο ποσοστό εκ του αποθεματικού που καταβάλει η ΕΕΤΤ στο Δημόσιο και εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Επιπλέον, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από έκθεση των αρμόδιων οργάνων της Περιφέρειας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο υπέρ της οικείας Περιφέρειας ύψους μέχρι είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, στους κατόχους κατασκευών κεραιών που δεν φροντίζουν για την κατεδάφιση των κατασκευών μετά την, για οποιονδήποτε λόγο, διακοπή λειτουργίας των κεραιών ή δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, που προκύπτουν από τις διατάξεις περί σήμανσης των κατασκευών κεραιών (άρθρο 1 § 5 δ΄ του Ν. 2801/2000).

Μετά από κοινοποίηση των ως άνω αποφάσεων επιβολής ποινών στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, ή με πρωτοβουλία αυτής, διατάσσεται η κατεδάφιση παράνομων ή μη λειτουργουσών κατασκευών κεραιών (άρθρο 1 § 5 ε΄ του Ν. 2801/2000).

Τυχόν άσκηση των προβλεπόμενων διοικητικών ή ένδικων μέσων δεν αναστέλλει την είσπραξη του προστίμου. Εφόσον τα πρόστιμα εξοφλούνται εντός μηνός από την έκδοση της σχετικής απόφασης επιβολής τους, και μόνον τότε, μειώνονται αυτομάτως κατά τριάντα τοις εκατό (30%). Μετά την παρέλευση του μηνός η είσπραξη των προστίμων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (άρθρο 1 § 5 στ΄ του Ν. 2801/2000).

Σε περίπτωση διαπίστωσης υπέρβασης των επιτρεπόμενων ορίων εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπει η υπ` αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 (Β` 1105) κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του εκάστοτε αρμόδιου για την ΕΕΑΕ Υπουργού. Με κοινή απόφαση των υπουργών αυτών μπορεί να τροποποιείται η άνω απόφαση (άρθρο 30 § 4 του Ν. 4070/2012).

Ποινικές Κυρώσεις
Η εγκατάσταση σταθμού εκπομπής ή/και λήψης ραδιοσήματος και κατασκευής κεραίας χωρίς άδεια ή έγκριση, εφόσον αυτή απαιτείται, η χρήση σταθμού εκπομπής ραδιοσήματος χωρίς άδεια ή η παραχώρηση ηλεκτρικού ρεύματος σε εγκαταστάσεις άλλου, ο οποίος κατέχει ή λειτουργεί σταθμό εκπομπής ή/και λήψης ραδιοσήματος με ή χωρίς άδεια, η παραχώρηση της κατασκευής σε άλλον για την εγκατάσταση κεραίας χωρίς άδεια, εφόσον απαιτείται, καθώς και η παρεμπόδιση ή παρενόχληση των αρμόδιων οργάνων να πραγματοποιήσουν έλεγχο των σταθμών εκπομπής ή/και λήψης ραδιοσήματος και των εγκαταστάσεων αυτών ή η παροχή με δόλο εσφαλμένων πληροφοριών για την άσκηση του ελέγχου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) ετών και χρηματική ποινή από επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ έως τριάντα οκτώ χιλιάδες (38.000) ευρώ. Σε περίπτωση καταδίκης διατάσσεται η αφαίρεση της τυχόν υφιστάμενης άδειας και η δήμευση του εξοπλισμού του σταθμού και των συναφών εγκαταστάσεων (άρθρο 1 § 5 α΄ του Ν. 2801/2000).

Επίσης, με φυλάκιση μέχρι δύο (2) έτη τιμωρείται όποιος προκαλεί επιβλαβείς παρενοχλήσεις (παρεμβολές), διαπιστωμένες από την αρμόδια Αρχή, σε άλλο νόμιμο χρήστη, όπως και όποιος εκπέμπει χωρίς άδεια σε ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που δεν προβλέπεται για τη συγκεκριμένη υπηρεσία στον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, αφαιρείται η τυχόν υφιστάμενη άδεια από το όργανο που την εξέδωσε. Επίσης κατάσχεται όλος ο εξοπλισμός του σταθμού και οι συναφείς εγκαταστάσεις και δημεύεται με αμετάκλητη απόφαση του ποινικού δικαστηρίου (άρθρο 1 § 5 β΄ του Ν. 2801/2000). Τα παραπάνω αδικήματα διώκονται με την διαδικασία του αυτοφώρου.

Περισσότερα
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων [ΕΕΤΤ].
Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας [ΕΕΑΕ].
Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων [ΣΗΛΥΑ].