Μείωση στο μισό παγίων από τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που βρίσκονται υπό καθεστώς προσωρινής διακοπής ζητά ο ΣτΚ

Η Ισχύουσα Νομοθεσία

Σύμφωνα με το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες η μη πληρωμή λογαριασμών από συνδρομητή υπηρεσιών σταθερής / κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου δε συνεπάγεται αυτομάτως και άμεση διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αντίθετα, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι υποχρεούνται κατά χρονική σειρά (α) να στέλνουν στους συνδρομητές τους ειδοποίηση περί προσωρινής φραγής, καλώντας τους συγχρόνως να πληρώσουν, (β) μετά την άπρακτη πάροδο 15 ημερών να προχωρούν σε προσωρινή φραγή εξερχομένων κλήσεων ή υπηρεσιών διαδικτύου και (γ) μετά την άπρακτη πάροδο 60 ημερών να προχωρούν σε οριστική φραγή.

Σύσταση για Μείωση στο Μισό

Στην αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι καθιερωμένη πρακτική η κανονική χρέωση στους συνδρομητές του συμφωνημένου παγίου μηνιαίου τέλους για τους δύο αυτούς μήνες μέχρι την οριστική φραγή των παρεχόμενων υπηρεσιών. Με την πρόσφατη υπ’ αρ. 9601/25.10.2011 σύστασή του ο Συνήγορος του Καταναλωτή καλεί όλους τους εγχώριους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να χρεώνουν το ήμισυ του παγίου μηνιαίου τέλους σε όσους συνδρομητές τους βρίσκονται στη δίμηνη κατάσταση προσωρινής φραγής, με τη λογική ότι κατά το παραπάνω διάστημα δεν τους παρέχονται πλήρεις υπηρεσίες. Στηρίζει δε νομικά τη θέση του στον ισχυρισμό ότι οι γενικοί όροι συναλλαγών των παρόχων, που επιβάλλουν την επιβολή πλήρους πάγιου παραβιάζουν την αρχή της εύλογης αντιστοιχίας των συναλλακτικών παροχών του ιδιωτικού δικαίου (288 ΑΚ).

Η Σημασία της Σύστασης

Επισημαίνεται ότι οι συστάσεις του ΣτΚ έχουν τον χαρακτήρα έκφρασης γνώμης και δεν συνοδεύονται από το στοιχείο της εκτελεστότητας, κατά συνέπεια δεν διαπλάθουν την νομική κατάσταση των διοικούμενων και δεν καθίστανται υποχρεωτικές για αυτούς. Άλλωστε προβλέπεται ρητά ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με συστάσεις του, ο ΣτΚ “δύναται να δημοσιοποιήσει το γεγονός κοινοποιώντας καταλλήλως το πόρισμά του” (άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 3297/2004). Εντούτοις, οι συστάσεις του ΣτΚ είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς λαμβάνονται κατά κανόνα σοβαρά υπόψη τόσο από συναρμόδιες διοικητικές αρχές – εν προκειμένω την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων – όσο και από τα δικαστήρια.

Νομική Συμβουλή : Η προσκόμιση της παραπάνω σύστασης του ΣτΚ στο δικαστήριο της ανακοπής για την επίρρωση του ισχυρισμού της παράνομης επιβολής πλήρους παγίου των δύο μηνών της προσωρινής φραγής μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάσχεσης της διαδικασίας εκτέλεσης σε βάρος συνδρομητών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Πηγές :
Κανονισμός Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ
Η σχετική σύσταση του ΣτΚ