Τομείς Δραστηριότητας

category_tomeis

Ανταγωνισμός

Στον Πλούτο των Εθνών ο Adam Smith έγραφε : “νθρωποι του ιδίου εμπορίου σπανίως συναντώνται για διασκέδαση· συναντώνται για να συνωμοτήσουν εναντίον του κοινού ή για να σκαρώσουν κάποιο τέχνασμα προκειμένου να αυξήσουν τις τιμές. Είναι πράγματι αδύνατον να εμποδιστούν τέτοιες συναντήσεις από οιονδήποτε νόμο Παρόλο που ο νόμος δε μπορεί να εμποδίσει τέτοιες

Απόρρητο

Η κοινωνία της πληροφορίας (ΚτΠ) επεκτείνει και εκδημοκρατίζει τη δημόσια σφαίρα. Το διαδίκτυο, που αποτελεί βασικό πυλώνα της, συμβάλλει στη συγκρότηση ενός νεοπαγούς δημοσίου χώρου διαδραστικής επικοινωνίας με πολλαπλά ωφέλη για την κοινωνία και τη δημοκρατία. Το δίκαιο διεισδύει στην ΚτΠ για να περιφρουρήσει καθώς και να μετουσιώσει τέτοια ακριβώς οφέλη, δυνατότητες και προοπτικές. Συνεπώς,

Ασφάλεια Πληροφοριών και Κυβερνοέγκλημα

Οι επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών, και ιδίως οι επιθέσεις που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα, αποτελούν συνεχώς αυξανόμενη απειλή, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και παγκοσμίως, εντείνοντας τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο τρομοκρατικών επιθέσεων ή επιθέσεων με πολιτικά κίνητρα κατά των συστημάτων πληροφοριών που αποτελούν μέρος των υποδομών ζωτικής σημασίας των κρατών μελών και της

Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Η βιομηχανική ιδιοκτησία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εμπορικά σήματα. Το εμπορικό σήμα είναι σημαντικό στοιχείο της άυλης αξίας μιας επιχείρησης, καθώς διακρίνει τα προϊόντα της και καθορίζει τη φήμη της. Η προστασία των εμπορικών σημάτων διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 121-196 του Ν. 4072/2012, των άρθρων 1 και 13 του ν.δ. 146/1914 καθώς και

Πρόσβαση σε Έγγραφα

Η πληροφόρηση και λήψη γνώσης εγγράφων του Δημοσίου έχουν θεμελιώδη σημασία για τον αποτελεσματικό έλεγχο και τη διαφανή λειτουργία της Διοίκησης καθώς και για την ενάσκηση από τους πολίτες βασικών τους δικαιωμάτων. Για τους λόγους αυτούς το Σύνταγμα κατοχυρώνει για τον καθένα το δικαίωμα του πληροφορείν καθώς και το ειδικότερο δικαίωμα της έγγραφης αναφοράς προς