Υπηρεσίες

category_ypiresies

Νομικές Συμβουλές Pro Bono

Ο ιστότοπος lawandtech.eu είναι μια υπηρεσία του Ελληνικού δικηγορικού γραφείου Δίκαιο & Τεχνολογία, που προσφέρει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε τομείς δικαίου σχετικούς με την τεχνολογία. Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για το δικηγορικό μας γραφείο στην ιστοσελίδα του προφίλ μας. Στα πλαίσια αυτά προσφέρουμε pro bono στους χρήστες μας τη δυνατότητα να μας αποστέλλουν μέσω

Εμπορικές Συμβάσεις

Η σύμβαση δικαιόχρησης ή δικαιοχρησίας (franchising), όπως και άλλες συμβάσεις της σύγχρονης οικονομικής ζωής, όπως οι συμβάσεις leasing, forfaiting, factoring, merchandising, management κλπ., αποτελεί δημιούργημα της σύγχρονης οικονομίας και νομικό δάνειο από το Αγγλοσαξωνικό δίκαιο (common law). Από οικονομική άποψη η σύμβαση δικαιόχρησης είναι μέθοδος εμπορικής συνεργασίας μεταξύ μιας μεγάλης επιχείρησης, του δικαιοπαρόχου ή δότη

Ζητήματα Ονομάτων Χώρου

Για τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου τα ονόματα χώρου («domain names») αποτελούν ένα είδος ταυτότητας στον παγκόσμιο ιστό. Συνιστούν δηλαδή τον διαδικτυακό χώρο, όπου καθίσταται δυνατή η πρόσβαση πελατών και η κατάρτιση συναλλαγών. Συνεπώς, λειτουργούν ως το τεχνολογικό μέσο για την είσοδο μιας επιχείρησης στον κόσμο του διαδικτύου. Ακριβώς εξαιτίας της μεγάλης οικονομικής αξίας των ονομάτων

Καταχώρηση και Προστασία Σημάτων και Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

Το αποκλειστικό δικαίωμα σε σήμα αποκτάται με την καταχώριση του, δηλαδή αποκτάται από την ημέρα που υπεβλήθη η σχετική δήλωση / αίτηση στην αρμόδια δημόσια αρχή (άρθρο 121 § 1 του Ν. 4072/2012). Η διαδικασία καταχώρησης εμπορικού σήματος διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 134-149 του Ν. 4072/2012. Αρμόδια για την παραλαβή των δηλώσεων κατάθεσης

Νομικές Υπηρεσίες για Υποθέσεις Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΠΑΝΤ) έχει την αρμοδιότητα της εποπτείας και του ελέγχου για την τήρηση του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού και, σε περίπτωση παράβασης νόμου, της επιβολής των σχετικών κυρώσεων (άρθρο 12 του Ν. 3959/2011). Για την άσκηση της παραπάνω αρμοδιότητας η ΕΠΑΝΤ έχει την εξουσία να συλλέγει, να επεξεργάζεται και να αξιολογεί, τηρώντας το καθήκον