Tag Archives: έλεγχος

Η Φοροδιαφυγή στην Ελληνική Νομοθεσία

Οι παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας ταξινομούνται σε τρεις βασικές ομάδες : (α) πράξεις φοροδιαφυγής, δηλαδή παραπλανητικές ή ανακριβές πράξεις ή παραλείψεις σε σχέση με τις φορολογικές οφειλές με σκοπό την μη πληρωμή του νόμιμου φόρου, (β) πράξεις φοροαποφυγής, δηλαδή πρακτικές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού για την τεχνητή απομείωση των φορολογικών οφειλών, και (γ) υπερημερία του φορολογουμένου, […]

H Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών στην Ελληνική Νομοθεσία

Ως αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών [ΑΑΠ] ορίζεται η συστηματική, περιοδική και μαζική διαβίβαση στοιχείων φορολογουμένων από τη χώρα προέλευσης του εισοδήματός τους στη χώρα της φορολογικής τους κατοικίας για διάφορες κατηγορίες εισοδήματος ή περιουσιακών στοιχείων (OECD, Automatic Exchange of Financial Account Information, Background Information Brief, 2014 : 7, βλ και Παυλίδη, ΔΕΕ 2015 : 129-130). Από […]

Η Φοροαποφυγή στην Ελληνική Νομοθεσία

Η φοροαποφυγή (tax avoidance) αποτελεί πρακτική επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού (tax planning) για την τεχνητή απομείωση των φορολογικών οφειλών. Σε αντίθεση με την φοροδιαφυγή, που συνιστά ευθεία παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας, αποτελεί συνειδητή εκμετάλλευση των αδυναμιών του διεθνούς και εθνικού φορολογικού συστήματος για την αποφυγή και τελικώς απομείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Εντούτοις, η φοροαποφυγή ταυτίζεται ως […]

Τα Δικαιώματα της Μειοψηφίας στην ΑΕ

Οι μέτοχοι ανώνυμης εταιρίας μη εισηγμένης στο χρηματιστήριο, που εκπροσωπούν μειοψηφικό ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαιώματα πληροφόρησης για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθώς και δικαιώματα σε σχέση με την διοίκηση της ΑΕ, όπως αυτά αποτυπώνονται στον νόμο. Δικαιώματα πληροφόρησης για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων έχουν και τα μεμονωμένα μέλη του διοικητικού […]

Διαχειριστές Ιστοσελίδων : Νομική Ευθύνη για τη Φιλοξενία Παράνομου Περιεχομένου

Οι ιστότοποι [websites] είναι τα “παράθυρα” του παγκόσμιου ιστού. Mέσω αυτών μία πληροφορία, που αναρτάται στο διαδίκτυο, καθίσταται προσβάσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο. Με την έλευση του παγκόσμιου ιστού δεύτερης γενιάς [web 2.0], όπως έχει καθιερωθεί να αποκαλείται το σημερινό πιο διαδραστικό διαδίκτυο, ως πιο δημοφιλείς παγκοσμίως αναδείχθηκαν οι ιστότοποι, που δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες τους […]

Ενοίκιαση Σπιτιού μέσω Διαδικτύου (airbnb) : Τι Ισχύει;

Ο παγκόσμιος ιστός και οι απεριόριστες δυνατότητες, που παρέχει, για απευθείας συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών χωρίς μεσάζοντες δημιουργούν σφαίρες ομότιμης εμπορικής δραστηριότητας [p2p commerce], που άλλοτε ήταν αδιανόητες λόγω υψηλού κόστους συναλλαγών [transaction costs]. Μια χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση νεοσύστατης εμπορικής δραστηριότητας είναι αυτή της μίσθωσης [ενοίκιασης] κατοικίας από ιδιώτη σε ιδιώτη μέσω διαδικτύου [peer 2 peer […]

Επιτροπή Ανταγωνισμού : Εξουσίες Διεξαγωγής Ερευνών και Δικαιώματα Επιχειρήσεων

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΠΑΝΤ) έχει την αρμοδιότητα της εποπτείας και του ελέγχου για την τήρηση του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού και, σε περίπτωση παράβασης νόμου, της επιβολής των σχετικών κυρώσεων (άρθρο 12 του Ν. 3959/2011). Για την άσκηση της παραπάνω αρμοδιότητας η ΕΠΑΝΤ έχει την εξουσία να συλλέγει, να επεξεργάζεται και να αξιολογεί, τηρώντας το καθήκον […]

Ο Έλεγχος της Συγκέντρωσης Επιχειρήσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Η συνένωση δυνάμεων μεταξύ εταιρειών συχνά ευεργετεί τις σχετικές αγορές και κομίζει γενικότερα οφέλη για την οικονομία, περικόπτοντας κόστη και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων προς όφελος των τελικών καταναλωτών. Ιδιαίτερα στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον οι συγκεντρώσεις επιχειρήσεων αποτελούν ελκυστικό εργαλείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την οικονομική ανάπτυξη. Εντούτοις, ορισμένες συγκεντρώσεις επιχειρήσεων […]

Το Φορολογικό Καθεστώς του Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Στην Ελλάδα η φορολόγηση του ηλεκτρονικού εμπορίου λαμβάνει χώρα τόσο επί του εισοδήματος, που αντλείται από την ηλεκτρονική εμπορεία προϊόντων / υπηρεσιών, όσο και επί των σχετικών συναλλαγών. Ανάλογα με το φορολογικό καθεστώς, στο οποίο υπάγεται, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που δραστηριοποιείται στην ηλεκτρονική εμπορεία προϊόντων / υπηρεσιών, δύναται να φέρει, μεταξύ άλλων, τις […]