Tag Archives: αίτηση

Προσβολή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο : Η Διοικητική Προστασία

Με το άρθρο 52 του Ν. 4481/2017 (ΦΕΚ 100/Α/20-07-2017) προστέθηκε στον Νόμο Πλαίσιο για το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993) το άρθρο 66Ε με τίτλο «Κυρώσεις για προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο», με το οποίο εγκαθιδρύεται ταχεία διοικητική διαδικασία για την διακοπή πρόσβασης σε ιστοτόπους, που φιλοξενούν παρανόμως προστατευόμενα πνευματικά έργα. […]

Η Διαδικασία Καταχώρησης Εμπορικού Σήματος

Το αποκλειστικό δικαίωμα σε σήμα αποκτάται με την καταχώριση του, δηλαδή αποκτάται από την ημέρα που υπεβλήθη η σχετική δήλωση / αίτηση στην αρμόδια δημόσια αρχή (άρθρο 121 § 1 του Ν. 4072/2012). Η διαδικασία καταχώρησης εμπορικού σήματος διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 134-149 του Ν. 4072/2012. Αρμόδια για την παραλαβή των δηλώσεων κατάθεσης […]

Η Έννοια της Πρωτοτυπίας στο Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας παρέχει προστασία στους πνευματικούς δημιουργούς σε σχέση με τα πνευματικά τους έργα. Πιο αναλυτικά, οι πνευματικοί δημιουργοί, με την δημιουργία του έργου, αποκτούν πάνω σ’ αυτό πνευματική ιδιοκτησία, που περιλαμβάνει, ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα, το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού τους […]

Το Δικαίωμα στην Ψηφιακή Λήθη

Στις 13 Μαΐου του 2014 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔικΕΕ) εξέδωσε την  απόφαση Google Spain (C-131/12), με την οποία αναγνώρισε ότι με βάση την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία οι πολίτες της Ένωσης έχουν υπό όρους το δικαίωμα να αιτούνται από παρόχους μηχανών διαδικτυακής αναζήτησης, όπως η Google, να αφαιρούν αποτελέσματα που τους αφορούν. Έτσι, κατ’ […]

Η Διαδικασία Λήψης Γνώσης του Φορέα Ονόματος Χώρου .GR

Η αυξανόμενη σημασία των ονομάτων χώρου (domain names) για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επιθυμεί να έχει μία παρουσία ή/και δραστηριοποίηση στο διαδίκτυο τα καθιστά συχνά αντικείμενο ιδιωτικών διαφορών και εγείρει αντίστοιχης σπουδαιότητας νομικά ζητήματα. Εντούτοις, η εκκίνηση για οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο της διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας για τη διεκδίκηση ονόματος χώρου προϋποθέτει την προηγούμενη γνώση […]

Απόρρητο Επικοινωνιών & Διαδίκτυο

Η κοινωνία της πληροφορίας (ΚτΠ) επεκτείνει και εκδημοκρατίζει τη δημόσια σφαίρα. Το διαδίκτυο, που αποτελεί βασικό πυλώνα της, συμβάλλει στη συγκρότηση ενός νεοπαγούς δημοσίου χώρου διαδραστικής επικοινωνίας με πολλαπλά ωφέλη για την κοινωνία και τη δημοκρατία. Το δίκαιο διεισδύει στην ΚτΠ για να περιφρουρήσει καθώς και να μετουσιώσει τέτοια ακριβώς οφέλη, δυνατότητες και προοπτικές. Συνεπώς, […]

Πρόσβαση σε Έγγραφα του Δημοσίου

Η πληροφόρηση και λήψη γνώσης εγγράφων του Δημοσίου έχουν θεμελιώδη σημασία για τον αποτελεσματικό έλεγχο και τη διαφανή λειτουργία της Διοίκησης καθώς και για την ενάσκηση από τους πολίτες βασικών τους δικαιωμάτων. Για τους λόγους αυτούς το Σύνταγμα κατοχυρώνει για τον καθένα το δικαίωμα του πληροφορείν καθώς και το ειδικότερο δικαίωμα της έγγραφης αναφοράς προς […]

Εισπρακτικές Εταιρείες : Νομικό Πλαίσιο & Προστασία Οφειλετών

Η δεινή οικονομική κρίση προκαλεί σε πολλούς συνανθρώπους μας αδυναμία να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Από την άλλη για την αναζήτηση των χρημάτων τους οι διαφόρων ειδών δανειστές, είτε πρόκειται επιχειρήσεις (λ.χ. τράπεζες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών) είτε για φυσικά πρόσωπα, καταφεύγουν σε εταιρείες ενημέρωσης ή, κατά το λαϊκότερο, σε εισπρακτικές εταιρείες, αναθέτοντάς τους την εντολή […]

Κλοπή Κινητού : Το Δικαίωμα Μπλοκαρίσματος από τα Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας

Οι συσκευές κινητού τηλεφώνου αποτελούν προνομιακό αντικείμενο κλοπής. Πωλούνται εύκολα και γρήγορα σε πολύ ευνοϊκή τιμή τόσο για τους επίδοξους αγοραστές όσο φυσικά και για τους δράστες της κλοπής. Έτσι, ανθούν παράνομες αγορές, όπου διακινούνται χιλιάδες τέτοιες κλεμμένες συσκευές, τροφοδοτώντας μέσω του κέρδους το σχετικό εγκληματικό πεδίο. Τα δε ευρέως διαδεδομένα περιστατικά κλοπής ή ληστείας […]

Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαφήμιση Φαρμάκων, Συμπληρωμάτων Διατροφής και Καλλυντικών : Τι Ισχύει

Ενώ το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί δραστηριότητα, που δεν υπόκειται σε εκτεταμένη κρατική ρύθμιση, δε συμβαίνει και το ίδιο με την ηλεκτρονική εμπορία και διαφήμιση φαρμάκων, συμπληρωμάτων διατροφής και καλλυντικών. Λόγω της σημασίας των προϊόντων αυτών για τη δημόσια υγεία η εμπορία τους μέσω διαδικτύου δεν είναι ελεύθερη αλλά, στις περιπτώσεις που επιτρέπεται, υπόκειται σε κανόνες, […]