Η Διαδικασία Λήψης Γνώσης του Φορέα Ονόματος Χώρου .GR

Η αυξανόμενη σημασία των ονομάτων χώρου (domain names) για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επιθυμεί να έχει μία παρουσία ή/και δραστηριοποίηση στο διαδίκτυο τα καθιστά συχνά αντικείμενο ιδιωτικών διαφορών και εγείρει αντίστοιχης σπουδαιότητας νομικά ζητήματα. Εντούτοις, η εκκίνηση για οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο της διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας για τη διεκδίκηση ονόματος χώρου προϋποθέτει την προηγούμενη γνώση του ιδιώτη ή του νομικού προσώπου, στην κατοχή του οποίου βρίσκεται το όνομα χώρου. Είναι επομένως αναγκαίο για κάθε ενδιαφερόμενο, που επιθυμεί να διεκδικήσει ένα όνομα χώρου .gr, να προβεί προηγουμένως σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για να πληροφορηθεί την ονομασία του υφιστάμενου δικαιούχου αυτού.

Το Νομικό Πλαίσιο

Με βάση τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του Ν. 4070/2012 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες η ΕΕΤΤ έχει εκδώσει την υπ’ αρ. 693/9/04.06.2013 απόφασή της με τίτλο “Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr” (ΦΕΚ 1564/Β/21.06.2013), στην οποία ρυθμίζονται διεξοδικά όλα τα ζητήματα αναφορικά με τα ονόματα χώρου με κατάληξη .gr.

Για την επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ δικαιωμάτων σε ονόματα χώρου και δικαιωμάτων στην προσωπικότητα ή διακριτικών γνωρισμάτων εφαρμόζονται αναλογικά οι γενικές διατάξεις των άρθρων 57 – 59 και 914 επ. ΑΚ, των άρθρων 121-183 του Ν. 4072/2012 για τα σήματα (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012) καθώς και το ν.δ. 146/1914 περί αθεμίτου ανταγωνισμού.

Αρμόδιοι Φορείς

Αρμόδια για την εκχώρηση αποκλειστικού δικαιώματος χρήσης ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr αλλά και για τη διοικητική διαδικασία επίλυσης διαφορών αναφορικά με αυτά είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Ο δε φορέας, που διαχειρίζεται επί του παρόντος το μητρώο ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr για λογαριασμό της ΕΕΤΤ κατόπιν σχετικής σύμβασης ανάθεσης, είναι το Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ).

Η εκχώρηση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που εκτελείται κατόπιν απόφασης της ΕΕΤΤ, διέπεται από την αρχή της χρονικής προτεραιότητας (άρθρο 4 παρ. 6 Κανονισμού της ΕΕΤΤ για τη Διαχείριση και Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr). Οι λόγοι απόρριψης αιτήσεων εκχώρησης από την ΕΕΤΤ είναι συγκεκριμένοι και δεν προϋποθέτουν τον έλεγχο διακριτικών γνωρισμάτων (πχ. εμπορικές επωνυμίες, διακριτικοί τίτλοι, εμπορικά σήματα), που μπορεί να έρχονται σε σύγκρουση με τα αιτούμενα ονόματα χώρου. Έτσι, μετά την απόφαση εκχώρησης είναι συχνή στην πράξη η εμφάνιση ιδιωτικών διαφορών αναφορικά με ονόματα χώρου και αναπόφευκτη η ανάγκη για την επίλυσή τους με διοικητικά ή δικαστικά μέσα.

Η Επιγραμμική Υπηρεσία Ελέγχου Διαθεσιμότητας Ονόματος Χώρου WHOIS.GR

Κατ’ αρχάς, το πρώτο βήμα για την απόκτηση ενός ονόματος χώρου .gr είναι ο έλεγχος για τη διαθεσιμότητά του μέσω της επιγραμμικά (online) διαθέσιμης υπηρεσίας του ΙΤΕ. Ο έλεγχος διαθεσιμότητας παρέχει πληροφορίες για το αν το επιλεγόμενο όνομα είναι εκχωρημένο ή όχι καθώς και αν εμπίπτει σε κάποιον από τους περιορισμούς που ορίζονται στον Κανονισμό.

Αν το επιλεγόμενο όνομα χώρου είναι εκχωρημένο, ο έλεγχος θα αποδώσει μεταξύ άλλων τα στοιχεία του καταχωρητή. Εντούτοις, κατά κανόνα δεν θα αποδώσει τα στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου, το οποίο κατέχει το δικαίωμα στο όνομα χώρου. Ο λόγος γι’ αυτό είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με ρητή διάταξη του Κανονισμού τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων Φορέων Ονομάτων Χώρου δεν δημοσιοποιούνται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους σε περίπτωση προηγούμενης ρητής άρνησης του δικαιούχου (άρθρο 19 παρ. 1 του Κανονισμού).

Η Διαδικασία Λήψης Γνώσης του Φορέα Ονόματος Χώρου .GR

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Κανονισμού “(η) ΕΕΤΤ σε κάθε περίπτωση γνωστοποιεί τα στοιχεία του Φορέα Ονόματος Χώρου, εφόσον υπάρχει σχετική Εισαγγελική Παραγγελία”. Συνεπώς, για την λήψη γνώσης του προσώπου, που κατέχει ένα όνομα χώρου .gr, είναι απαραίτητη η χορήγηση σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας.

Η εισαγγελική παραγγελία λαμβάνεται κατόπιν αίτησης από τον εισαγγελέα υπηρεσίας οποιουδήποτε πρωτοδικείου. Ο παραπάνω εισαγγελέας είναι αρμόδιος να παραγγέλλει στις υπηρεσίες του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των οργανισμών κοινής ωφέλειας και όλων γενικά των επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα, να παραδώσουν έγγραφα ή να χορηγήσουν αντίγραφά τους, όταν το ζητήσουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ή έννομο συμφέρον, εκτός αν πρόκειται για έγγραφα από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 261 του ΚΠΔ (άρθρο 25 παρ. 4 β΄ Ν. 1756/1988).

Άλλωστε, ως υπεύθυνος επεξεργασίας του μητρώου ονομάτων χώρου .gr η ΕΕΤΤ υποχρεούται να γνωστοποιήσει τους φορείς ονομάτων χώρου, αν τέτοια παραχώρηση είναι αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρεώσεως, η οποία επιβάλλεται από το νόμο, εν προκειμένω τον Κανονισμό, ή/και αν είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο αιτών την εισαγγελική παραγγελία και υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και συμφερόντων του κατόχου του σχετικού ονόματος χώρου και δεν θίγονται οι θεμελιώδεις ελευθερίες αυτού (άρθρο 5 παρ. 2 β΄ και ε΄ Ν. 2472/1997).

Για την χορήγηση λοιπόν εισαγγελικής παραγγελίας ο αιτών πρέπει να αποδείξει ενώπιον του εισαγγελέα το έννομό συμφέρον του να λάβει γνώση του προσώπου, που κατέχει το σχετικό όνομα χώρου. Τέτοιο έννομο συμφέρον υφίσταται αν το καταχωρημένο όνομα χώρου πληρεί τους λόγους διαγραφής του υπέρ του αιτούντος την παραγγελία, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 8 του Κανονισμού. Μεταξύ αυτών είναι και η κατοχύρωση ή χρήση ονόματος χώρου με κακή πίστη, η οποία κατ’ αρχάς πληρείται αν αυτό το όνομα χώρου έρχεται σε σύγκρουση με διακριτικό γνώρισμα του αιτούντος την παραγγελία ή θίγει την προσωπικότητα αυτού.

Μετά την χορήγηση της εισαγγελικής παραγγελίας ο ενδιαφερόμενος μπορεί πλέον, αφού την καταθέσει στην γραμματεία της ΕΕΤΤ, να λάβει μετά από μερικές ημέρες σχετικό πιστοποιητικό της Αρχής με την ονομασία του κατόχου του υπό διεκδίκηση ονόματος χώρου.

Νομική Συμβουλή : Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η προσωπικότητα ή τα διακριτικά γνωρίσματα του οποίου θίγονται από την κατοχύρωση και χρήση ονόματος χώρου (domain name) με κατάληξη .gr, μπορεί να πληροφορηθεί από την ΕΕΤΤ την επωνυμία του κατόχου αυτού του ονόματος χώρου, αφού λάβει σχετική εισαγγελική παραγγελία.

Περισσότερα
Υπηρεσία Ελέγχου Διαθεσιμότητας Ονόματος Χώρου WHOIS.GR
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).
Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ).
Ν. 4070/2012 περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr (ΦΕΚ 1564/Β/21.06.2013).