Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Παρόχων Υπηρεσιών Φωνής / Μηνυμάτων Μέσω Διαδικτύου [VoIP Providers]

Οι υπηρεσίες φωνής και μηνυμάτων μέσω διαδικτύου [VoIP] είναι κατά κανόνα δωρεάν διαθέσιμες υπηρεσίες, που παρέχονται επιγραμμικά μέσω του διαδικτύου και στις οποίες ο χρήστης αποκτά πολύ εύκολα πρόσβαση με την καταφόρτωση [downloading] σχετικού προγράμματος λογισμικού. Ενδεικτικά, υπηρεσίες VoIP είναι οι ευρύτατα διαδεδομένες υπηρεσίες skype, whatsup, viber, facebook messenger, google talk κτλ. Συνήθως, τέτοιες υπηρεσίες χαρακτηρίζονται με τον όρο Over-The-Top [OTT], για να τονιστεί ότι στηρίζονται στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω δημοσίων δικτύων, για να φτάσουν στον τελικό καταναλωτή, και έτσι να υπονοηθεί η διαφοροποίησή τους από τις υπηρεσίες αυτές. Εντούτοις, η βελτίωση της ποιότητας της επικοινωνίας μέσω φωνής μέσω τέτοιων υπηρεσιών και η διάδοσή τους στο καταναλωτικό κοινό τις έχει καταστήσει ιδιαιτέρως ελκυστικές, δεδομένου ότι κατά κανόνα παρέχονται δωρεάν. Έτσι, όλο και περισσότεροι καταναλωτές επιλέγουν υπηρεσίες VoIP, για να επικοινωνούν μεταξύ τους.

Εντούτοις, οι υπηρεσίες VoIP δεν τελούν σε κενό ρύθμισης στην Ελληνική νομοθεσία. Η διακρινόμενη μάλιστα τάση στην ΕΕ είναι η πιο εκτεταμένη ρύθμισή τέτοιων υπηρεσιών, σε μία προσπάθεια για την εξισορρόπηση του «ρηχού» ρυθμιστικού τους καθεστώτος σε σχέση με το ιδιαιτέρως βαρύ ρυθμιστικό καθεστώς των παρόχων δικτύων / υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Ορισμοί
Ως Υπηρεσία της Κοινωνίας της Πληροφορίας ορίζεται οποιαδήποτε υπηρεσία συνήθως παρέχεται έναντι αμοιβής, με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως και κατόπιν προσωπικής επιλογής ενός αποδέκτη υπηρεσιών. Εξ αποστάσεως παρέχεται μία υπηρεσία χωρίς τα συμβαλλόμενα μέρη να είναι ταυτόχρονα παρόντα. Με ηλεκτρονικά μέσα παρέχεται μία υπηρεσία όταν παρέχεται στην αφετηρία της και γίνεται αποδεκτή στον προορισμό της μέσω εξοπλισμών ηλεκτρονικής επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) ή αποθήκευσης δεδομένων και η οποία παρέχεται, διαβιβάζεται και λαμβάνεται εξ ολοκλήρου μέσω τηλεφωνικής γραμμής, ραδιοφωνικής μετάδοσης, οπτικής ίνας ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα. Κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας ενός αποδέκτη υπηρεσιών παρέχεται μία υπηρεσία που παρέχεται με μετάδοση δεδομένων κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας (άρθρα 1 § α και 2 § 2 ΠΔ 39/2001).

Ως δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών νοούνται τα συστήματα μετάδοσης και, κατά περίπτωση, ο εξοπλισμός μεταγωγής ή δρομολόγησης και οι λοιποί πόροι, περιλαμβανομένων μη ενεργών στοιχείων δικτύου, που επιτρέπουν τη μεταφορά σημάτων, με τη χρήση καλωδίου, ραδιοσημάτων, οπτικού ή άλλου ηλεκτρομαγνητικού μέσου, περιλαμβανομένων των δορυφορικών δικτύων, των σταθερών (μεταγωγής μέσω κυκλωμάτων και πακετομεταγωγής, περιλαμβανομένου του Διαδικτύου) και κινητών επίγειων δικτύων, των συστημάτων ηλεκτρικών καλωδίων, εφόσον χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση σημάτων, των δικτύων που χρησιμοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, καθώς και των δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης, ανεξάρτητα από το είδος των μεταφερόμενων πληροφοριών (άρθρο 2 § Α ιζ του Ν. 4070/2012).

Το δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών είναι το δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το οποίο χρησιμοποιείται, εν όλω ή κυρίως, για την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που υποστηρίζουν τη μεταφορά πληροφοριών μεταξύ σημείων τερματισμού δικτύου (άρθρο 2 § Α στ του Ν. 4070/2012).

Ως υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών ορίζονται οι υπηρεσίες που παρέχονται συνήθως έναντι αμοιβής των οποίων η παροχή συνίσταται, εν όλω ή εν μέρει, στη μεταφορά σημάτων σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών μετάδοσης σε δίκτυα, που χρησιμοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις. Στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν περιλαμβάνονται υπηρεσίες παροχής ή ελέγχου περιεχομένου, που μεταδίδεται μέσω δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και οι υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας, οι οποίες δεν αφορούν εν όλω ή εν μέρει, τη μεταφορά σημάτων σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (άρθρο 2 § Α μθ του Ν. 4070/2012).

Ως διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχονται στο κοινό (άρθρο 2 § Α η του Ν. 4070/2012).

Ως διασύνδεση νοείται η φυσική και λογική ζεύξη δημόσιων δικτύων επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται από την ίδια ή διαφορετική επιχείρηση προκειμένου να παρέχεται στους χρήστες μίας επιχείρησης η δυνατότητα να επικοινωνούν με χρήστες της ίδιας ή άλλης επιχείρησης ή να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχονται από άλλη επιχείρηση. Οι υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από τα εμπλεκόμενα μέρη ή από άλλα μέρη που έχουν πρόσβαση στο δίκτυο. Η διασύνδεση είναι ειδικός τύπος πρόσβασης που εφαρμόζεται μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης δημόσιων δικτύων (άρθρο 2 § Α ιβ του Ν. 4070/2012).

Τέλος, ως πρόσβαση ορίζεται η διάθεση ευκολιών ή / και υπηρεσιών σε άλλη επιχείρηση βάσει καθορισμένων όρων σε αποκλειστική ή μη βάση, για το σκοπό παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης που χρησιμοποιούνται για τη διανομή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας ή υπηρεσιών περιεχομένου ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. Αφορά μεταξύ άλλων, την πρόσβαση σε στοιχεία του δικτύου και συναφείς ευκολίες, που μπορούν να αφορούν τη σύνδεση εξοπλισμού μέσω σταθερών ή μη σταθερών μέσων (συγκεκριμένα περιλαμβάνει την πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, καθώς και σε ευκολίες και υπηρεσίες απαραίτητες για την παροχή υπηρεσιών μέσω τοπικού βρόχου), την πρόσβαση σε υλική υποδομή (που περιλαμβάνει κτίρια, σωλήνες και ιστούς), την πρόσβαση σε συναφή συστήματα λογισμικού, που περιλαμβάνουν συστήματα λειτουργικής υποστήριξης, την πρόσβαση σε πληροφορικά συστήματα πληροφοριών ή σε βάσεις δεδομένων για την προπαραγγελία, καταχώριση και ενεργοποίηση, παραγγελία, υποβολή αιτήσεων συντήρησης και επισκευής, καθώς και για την τιμολόγηση, την πρόσβαση σε μετάφραση αριθμών ή σε συστήματα που παρέχουν ισοδύναμες λειτουργικές δυνατότητες, την πρόσβαση σε σταθερά και κινητά δίκτυα, ιδίως για την περιαγωγη, την πρόσβαση σε συστήματα με υπό όρους πρόσβαση για υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης και την πρόσβαση σε υπηρεσίες εικονικού δικτύου (άρθρο 2 § Α λγ του Ν. 4070/2012).

Νομικό Πλαίσιο
Πάροχοι VoIP, που προσφέρουν υπηρεσίες φωνής αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, χαρακτηρίζονται στον νόμο ως φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας και διέπονται από το ΠΔ 131/2003. Πιο συγκεκριμένα, η παροχή υπηρεσιών φωνής αποκλειστικά μέσω διαδικτύου με χρήση ειδικού λογισμικού, χωρίς δυνατότητα εισερχομένων κλήσεων από το τηλεφωνικό δίκτυο και συνεπώς χωρίς την ανάγκη εκχώρησης αριθμών θεωρείται υπηρεσία κοινωνίας της πληροφορίας, η οποία δεν εντάσσεται στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (άρθρο 3.7, Παράρτημα Β του Κανονισμού Γενικών Αδειών)

Εξ αντιδιαστολής, πάροχοι VoIP, που προσφέρουν υπηρεσίες φωνής πέραν του διαδικτύου και μέσω δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με δυνατότητα εισερχομένων κλήσεων από το τηλεφωνικό δίκτυο και μέσω αριθμοδοτικών πόρων του εθνικού σχεδίου αριθμοδότησης, χαρακτηρίζονται στον νόμο ως φορείς παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και διέπονται από τον Ν. 4070/2012 και τον Κανονισμό Γενικών Αδειών [ΚΓΑ]. Σε αυτή την περίπτωση τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Παρόχων VoIP εκτίθενται στο παρόν άρθρο.

Υποχρέωση Γνωστοποίησης Υπαγωγής στο Καθεστώς Γενικών Αδειών
Η υπαγωγή σε καθεστώς γενικής άδειας στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες συνεπάγεται την υπαγωγή στο νομικό καθεστώς που διέπει τα δικαιώματα για την παροχή δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και στις ειδικές υποχρεώσεις ανά τομέα που είναι δυνατόν να εφαρμόζονται σε όλους ή συγκεκριμένους τύπους δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (άρθρο 2 § Α δ του Ν. 4070/2012).

Έτσι, για την εκκίνηση της παροχής υπηρεσιών VoIP με δυνατότητα εισερχομένων κλήσεων από το τηλεφωνικό δίκτυο και μέσω αριθμοδοτικών πόρων του εθνικού σχεδίου αριθμοδότησης απαιτείται η υποβολή πρότερης δήλωσης καταχώρισης στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων [ΕΕΤΤ] για την υπαγωγή στο καθεστώς του Κανονισμού Γενικών Αδειών (άρθρο 18 § 3 Ν. 4070/2012 και 2 § 1, 3 § 4 του Κανονισμού Γενικών Αδειών [ΚΓΑ]).

Κατά την υποβολή της αρχικής Δήλωσης Καταχώρησης επιβάλλεται διοικητικό τέλος 300 ευρώ, ενώ κατά την υποβολή κάθε τροποποιητικής στην αρχική Δήλωσης Καταχώρησης που αφορά αποκλειστικά στην εγγραφή νέων υπηρεσιών επιβάλλεται διοικητικό τέλος 100 ευρώ (άρθρο 12 § 7 του ΚΓΑ). Τα διοικητικά τέλη καταβάλλονται με κατάθεση στο λογαριασμό της ΕΕΤΤ στην Τράπεζα AlphaBank ή στην Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias :

ALPHABANK Swift code: CRBAGRAA IBAN : GR21 0140 1460 3420 0200 2002 535
EFG Eurobank Ergasias Swift code : EFGBGRAA IBAN GR8002600270000310200113144

Η ΕΕΤΤ τηρεί Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, το οποίο περιλαμβάνει αρχείο των Δηλώσεων Καταχώρησης σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή. Η εγγραφή Δήλωσης Καταχώρησης, στο Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, επέχει θέση Γενικής Άδειας, υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος. Το Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) αριθμός καταχώρισης,
β) όνομα/επωνυμία και διεύθυνση του Παρόχου,
γ) αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ή αριθμός καταχώρισης στα οικεία βιβλία (ανάλογα με το είδος της επιχείρησης),
δ) αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ),
ε) νομική μορφή του Παρόχου, νόμιμοι εκπρόσωποι, αντίκλητος σε περίπτωση που ο Πάροχος εδρεύει εκτός Ε.Ε και εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (European Economic Area).
στ) πλήρη στοιχεία των εκπροσώπων επικοινωνίας με την ΕΕΤΤ,
ζ) πλήρη στοιχεία των εκπροσώπων επικοινωνίας με το κοινό προκειμένου να δημοσιευθούν στην Ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ
η) σύντομη περιγραφή της κοινοποιηθείσας δραστηριότητας,
θ) αριθμό πρωτοκόλλου ΕΕΤΤ και ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησης,
ι) τυχόν μεταβολές στο καθεστώς Γενικής Άδειας του εν λόγω προσώπου,
ια) προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας,
ιβ) κερδοσκοπικός ή μη χαρακτήρας του προσώπου, ιγ) αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου, εφόσον υπάρχει. (άρθρο 7 του ΚΓΑ).

Πρόσωπο που λειτουργεί υπό καθεστώς Γενικών Αδειών οφείλει να υποβάλει συμπληρωματική ή τροποποιητική Δήλωση Καταχώρησης στις ακόλουθες περιπτώσεις :

(α) προκειμένου να προβεί σε παροχή και άλλων υπηρεσιών ή/και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών πέραν αυτών που έχει δηλώσει με την αρχική Δήλωση Καταχώρησης,
(β) όταν πρόκειται να διακόψει την παροχή ορισμένων ή του συνόλου των υπηρεσιών ή/και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τις οποίες έχει ήδη υποβάλει Δήλωση Καταχώρησης,
(γ) με την αλλαγή οποιουδήποτε από τα στοιχεία, τα οποία έχει κοινοποιήσει με την αρχική του Δήλωση Καταχώρησης.

Κάθε τροποποίηση στοιχείων κοινοποιείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την τέλεσή της. Σε κάθε περίπτωση και εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία κατά την οποία τα Πρόσωπα τα οποία υποχρεούνται να προβούν σε σχετική τροποποιητική Δήλωσης Καταχώρησης, η ΕΕΤΤ δύναται, χωρίς την υποχρέωση κλήσης σε ακρόαση του ενδιαφερομένου, εφόσον περιέλθουν σε γνώση της τα σχετικά επίσημα στοιχεία, να προβεί αυτεπαγγέλτως και άνευ άλλης ειδοποίησης στην τροποποίηση αυτών στο Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, κοινοποιώντας αυτές με σχετική επιστολή ή ηλεκτρονική αλληλογραφία (άρθρο 4 § 5 του ΚΓΑ).

Η Ε.Ε.Τ.Τ., μετά από αίτηση του παρόχου VoIP που υπέβαλε Δήλωση Καταχώρισης, χορηγεί, εντός μίας εβδομάδας, βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο παρόχων, η οποία πιστοποιεί ότι έχει υποβληθεί Δήλωση Καταχώρισης. Στη βεβαίωση αυτή διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες οποιοσδήποτε πάροχος υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, δικαιούται να υποβάλει αίτηση παροχής δικαιωμάτων εγκατάστασης ευκολιών, να διαπραγματεύεται πρόσβαση ή / και να αποκτά πρόσβαση ή διασύνδεση, προκειμένου να διευκολύνεται η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (άρθρο 18 § 8 του Ν. 4070/2012).

Υποχρέωση Τήρησης του Αριθμοδοτικού Πλαισίου
Πάροχοι VoIP, που προσφέρουν υπηρεσίες φωνής πέραν του διαδικτύου και μέσω δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι εκ των πραγμάτων υποχρεωμένοι να λάβουν και τα απαιτούμενα δικαιώματα χρήσης αριθμών, γεωγραφικών ή κινητών, προκειμένου οι συνδρομητές τους να γίνονται αποδέκτες φωνητικών κλήσεων άλλων δικτύων (άρθρο 2 § 2 του ΚΓΑ). Οι όροι, που συνοδεύουν τη χρήση αριθμών στην Ελληνική Επικράτεια, καθώς και τα αντίστοιχα τέλη καθορίζονται στον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης (Απόφαση ΕΕΤΤ 698/24/25/7/2013, ΦΕΚ 2233/Β/10-09-2013).

Επιπλέον, πάροχοι VoIP, στους οποίους έχουν εκχωρηθεί αριθμοδοτικοί πόροι, και μέσω των οποίων παρέχουν υπηρεσίες λιανικής σε συνδρομητές τους, έχουν την υποχρέωση να διασυνδεθούν με την Εθνική Βάση Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ), ώστε να καθιστούν εφικτή τη φορητότητα των σχετικών αριθμών.

Υποχρέωση Παροχής Πληροφοριών και Ελέγχου από την ΕΕΤΤ
Πάροχοι VoIP, που δραστηριοποιούνται υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, οφείλουν να συνεργάζονται με την ΕΕΤΤ όποτε τους ζητηθεί ή όποτε προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. Ο σκοπός της συνεργασίας μεταξύ άλλων αφορά στο να επιτρέψει ή διευκολύνει τον έλεγχο από την ΕΕΤΤ της συμμόρφωσης με τους όρους του παρόντος Κανονισμού, να υποβάλλει στην ΕΕΤΤ κάθε στατιστική ή κάθε άλλη πληροφορία αναφορικά με τις δραστηριότητές του που τελούν υπό καθεστώς Γενικών Αδειών και να επιτρέπει ή διευκολύνει καθοιονδήποτε άλλο τρόπο την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ (άρθρο 6 § 4 του ΚΓΑ).

Επιπλέον, πάροχοι VoIP, που δραστηριοποιούνται υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, υποχρεούνται να παρέχουν όλες τις πληροφορίες στην ΕΕΤΤ, κατόπιν αιτήματός της, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 38 του Ν. 4070/2012 και τις διατάξεις του παρόντος. Η ΕΕΤΤ οφείλει να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες μόνο χάρη του ειδικού σκοπού, για τον οποίο τις ζητεί και να ενημερώνει δε περί αυτού τους παρόχους. Πέραν των αναλόγων υποχρεώσεων, που τυχόν απορρέουν από διατάξεις άλλων νόμων, οι πάροχοι παρέχουν τις ως άνω πληροφορίες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και το βαθμό λεπτομέρειας, που καθορίζει η ΕΕΤΤ, η οποία πρέπει να αιτιολογεί το αίτημά της για παροχή πληροφοριών, που πρέπει να είναι αντικειμενικό, ορισμένο και ανάλογο με την εκτέλεση συγκεκριμένης αρμοδιότητάς της. Αν δεν ορίζεται προθεσμία, οι πληροφορίες παρέχονται στην ΕΕΤΤ εντός είκοσι εργασίμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματός της. Σε κάθε περίπτωση η τασσόμενη προθεσμία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη των πέντε εργασίμων ημερών (άρθρο 8 § 1-3 του ΚΓΑ).

Υποχρέωση Καταβολής Τελών
Στους παρόχους VoIP, που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικών Αδειών, επιβάλλεται ετήσιο διοικητικό τέλος, υπολογιζόμενο ως ποσοστό επί των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από την παροχή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών ή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικών Αδειών, ως εξής :

(i) E ≤ 150.000 = 0,
(ii) 150.000 E ≤ 250.000.000 = 0,0025,
(iii) 250.000.000 E ≤ 750.000.000 = 0,004, και
(iv) 750.000.000 < E = 0,0005 (άρθρο 12 § 4 του ΚΓΑ).

Για κάθε ημερολογιακό έτος, το ετήσιο διοικητικό τέλος καταβάλλεται το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου του επομένου ημερολογιακού έτους, συνοδευόμενο υποχρεωτικά από Δήλωση Απόδοσης Τελών χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση της ΕΕΤΤ προς αυτό. Τα ανωτέρω ετήσια τέλη καταβάλλονται και σε περίπτωση που το πρώτο έτος διάρκειας της Γενικής Άδειας δεν συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος (άρθρο 12 § 4 του ΚΓΑ). Η ημερομηνία για την καταβολή των ετησίων διοικητικών τελών αποτελεί την δήλη ημέρα καταβολής τους, η δε υπερημερία επιβαρύνεται με τόκο υπερημερίας. H προσαύξηση αυτή υπολογίζεται επί του οφειλομένου ποσού για κάθε ημέρα καθυστέρησης και μέχρι την εξόφληση. H πέραν των εξήντα (60) ημερών καθυστέρηση καταβολής των ετησίων ανταποδοτικών τελών, επισύρει πλην του τόκου υπερημερίας, την επιβολή προστίμου από την EETT (άρθρο 12 § 5 του ΚΓΑ).

Τα ετήσια διοικητικά τέλη θα πρέπει να βασίζονται στο σύνολο των ακαθάριστων ετήσιων εσόδων, πιστοποιημένων από τον ορκωτό ελεγκτή/λογιστή που υπογράφει τον ισολογισμό της επιχείρησης και τα οποία προήλθαν από την παροχή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών ή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικών Αδειών των επιχειρήσεων στις οποίες επιβάλλεται το σχετικό τέλος. Από το σύνολο των ετησίων ακαθαρίστων εσόδων αφαιρούνται οι επιχορηγήσεις που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις από συμμετοχή τους σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αντίστοιχα Εθνικά και μόνο οι δαπάνες διασύνδεσης και περιαγωγής. Σε περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται δημοσίευση ισολογισμού με υπογραφή ορκωτού ελεγκτή/λογιστή η δήλωση για το σύνολο των ακαθάριστων ετήσιων εσόδων υπογράφεται από τον Διευθυντή Οικονομικού, ή άλλου υπεύθυνου με αντίστοιχα καθήκοντα, της επιχείρησης (άρθρο 12 § 8 του ΚΓΑ).

Τα εγγεγραμμένα στο Μητρώο πρόσωπα υποβάλλουν ετησίως στην ΕΕΤΤ έως τις 30 Ιουνίου δήλωση σχετική με το ύψος των συνολικών ετησίων εσόδων τους και το ύψος των εσόδων τους από παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η ΕΕΤΤ σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 και τον ΚΓΑ σε περίπτωση παράλειψης καταβολής του καθορισμένου ετήσιου τέλους, που τυχόν όφειλε να καταβάλει (άρθρο 12 § 9 του ΚΓΑ). Επιπλέον, επιβάλλονται όλα τα διοικητικά τέλη, που αφορούν δικαιώματα εκχώρησης και χρήσης όποιων αριθμοδοτικών πόρων χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕΤΤ για το Εθνικό Αριθμοδοτικό (άρθρο 12 § 1 του ΚΓΑ).

Υποχρεώσεις αναφορικά με το Περιεχόμενο Καταναλωτικών Συμβάσεων
Η σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ συνδρομητή ή τελικού χρήστη και Παρόχου VoIP περιλαμβάνει, με σαφή, συνολική και ευκόλως προσβάσιμη μορφή, τουλάχιστον τα εξής (άρθρο 65 § 1 του Ν. 4070/2012) :

 • Τα στοιχεία και τη διεύθυνση της επιχείρησης.
 • Τις παρεχόμενες υπηρεσίες, όπου περιλαμβάνονται ειδικότερα : (α) το αν παρέχεται πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και σε πληροφορίες για τον εντοπισμό του καλούντος, καθώς και τυχόν περιορισμούς αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, (β) πληροφορίες σχετικά με τυχόν άλλους όρους που περιορίζουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες και εφαρμογές ή/και τη χρήση τους, όπου, βάσει του εθνικού και Ενωσιακού δικαίου, επιτρέπεται η ύπαρξη τέτοιων όρων, (γ) τα ελάχιστα προσφερόμενα επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών, ιδίως το χρονικό διάστημα της αρχικής σύνδεσης και, κατά περίπτωση, άλλες παράμετροι της ποιότητας της υπηρεσίας, όπως ορίζονται από την Ε.Ε.Τ.Τ., (δ) πληροφορίες σχετικά με τυχόν μεθόδους που εφαρμόζει η επιχείρηση για τη μέτρηση και τη διαμόρφωση της κίνησης στο σημείο ζεύξης, προκειμένου να αποφεύγεται η φόρτωση του σημείου ζεύξης μέχρι το όριο χωρητικότητάς του ή η υπερφόρτωσή του, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι μέθοδοι αυτές θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα της υπηρεσίας, (ε) οι μορφές των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των πελατών, καθώς και οι δυνατοί τρόποι επικοινωνίας με τις υπηρεσίες αυτές, (στ) τυχόν περιορισμοί που επιβάλλονται από τον πάροχο όσον αφορά στη χρήση του παρεχόμενου τερματικού εξοπλισμού.
 • Τις επιλογές του συνδρομητή σχετικά με το εάν τα προσωπικά του δεδομένα θα περιληφθούν σε κατάλογο συνδρομητών και το είδος αυτών των δεδομένων. Τις λεπτομέρειες των τιμών και των τιμολογίων, τα μέσα με τα οποία δύναται να αποκτώνται επικαιροποιημένες πληροφορίες για όλα τα ισχύοντα τιμολόγια και τα τέλη συντήρησης, οι προσφερόμενες μέθοδοι πληρωμής και κάθε διαφορά κόστους που οφείλεται στη μέθοδο πληρωμής.
 • Τη διάρκεια της σύμβασης και τους όρους για την ανανέωση και τον τερματισμό παροχής των υπηρεσιών, καθώς και της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων και: (i) κάθε ελάχιστου ορίου χρήσης ή διάρκειας που απαιτείται για να επωφεληθεί ο συνδρομητής από προσφορές, (ii) κάθε επιβάρυνσης για τη φορητότητα αριθμών και άλλων σχετικών αναγνωριστικών, (iii) κάθε επιβάρυνσης κατά τον τερματισμό της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης του κόστους του τερματικού εξοπλισμού. Κάθε ρύθμιση για αποζημίωση και επιστροφή σε περίπτωση αθέτησης της σύμβασης όσον αφορά το επίπεδο ποιότητας της υπηρεσίας.
 • Τον μηχανισμό εκκίνησης των διαδικασιών εξώδικης επίλυσης διαφοράς.
 • Τα μέτρα που ενδέχεται να λάβει η επιχείρηση προκειμένου να αντιμετωπίσει περιστατικά που αφορούν στην ασφάλεια, την ακεραιότητα, τυχόν απειλές και άλλες αδυναμίες των συστημάτων.
 • Τη χρήση της ελληνικής γλώσσας για οποιαδήποτε παρεχόμενη υπηρεσία.

Επιπρόσθετα, ο Πάροχος VoIP υποχρεούται να συμπεριλάβει στην πρώτη σελίδα της σύμβασης με ευδιάκριτα γράμματα την εξής δήλωση : «ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΝΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΗ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΑΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ» o «ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΟ− ΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΝΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ IP ΜΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΗ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝ− ΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΥΤΗ. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΑΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ» (άρθρο 3.7.1 του Παραρτήματος Β του ΚΓΑ).

Ακόμη, θα πρέπει να συμπεριλάβει όρο, ο οποίος να αναφέρει ότι ο χρήστης δεν επιτρέπεται να κάνει μόνιμη χρήση γεωγραφικών αριθμών έξω από την γεωγραφική περιοχή για την οποία εκχωρείται ο αριθμός (άρθρο 3.7.1 του Παραρτήματος Β του ΚΓΑ).

Τέλος, αναφορικά με την δυνατότητα διεκπεραίωσης κλήσεων προς τον αριθμό έκτακτης ανάγκης «112», ο Πάροχος VoIP θα πρέπει να συμπεριλάβει στην πρώτη σελίδα της σύμβασης με ευδιάκριτα γράμματα δήλωση σχετικά με τα παρακάτω : (i) τη δυνατότητα ή μη του Παρόχου VoIP να διεκπεραιώνει κλήσεις προς τον αριθμό έκτακτης ανάγκης «112», (ii) την δυνατότητα ή μη του Παρόχου VoIP να αποστέλλει στην Αρμόδια Αρχή τα στοιχεία θέσης του καλούντος, (iii) την πιθανότητα ύπαρξης κινδύνου καθυστερημένης παράδοσης ή αποτυχίας παράδοσης της κλήσης στην Υπηρεσία έκτακτης Ανάγκης, (iv) τυχόν ύπαρξη διαφοροποίησης στην ποιότητα της υπηρεσίας που παρέχεται στον χρήστη όταν αυτή παρέχεται σε σημείο διαφορετικό από αυτό που έχει δηλώσει ο χρήστης ως μόνιμη διεύθυνση και ιδίως όταν η υπηρεσία παρέχεται με νομαδικό χαρακτήρα (άρθρο 3.7.1 του Παραρτήματος Β του ΚΓΑ).

Υποχρεώσεις σχετικά με Αναλυτική Χρέωση και Πληροφορίες Λογαριασμού
Oι λογαριασμοί χρέωσης των Συνδρομητών με το αντίτιμο των παρεχομένων από τον πάροχο Υπηρεσιών Φωνής μέσω Διαδικτύου πρέπει να περιέχουν ελάχιστο επίπεδο αναλυτικής χρέωσης, το οποίο διατίθεται χωρίς πρόσθετο τέλος, όπως αυτό κατά καιρούς καθορίζεται από την EETT, ύστερα από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη (άρθρο 3.7.2 του Παραρτήματος Β του ΚΓΑ). H EETT με την επιφύλαξη των απαιτήσεων των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία ιδιωτικής ζωής στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορεί να καθορίζει το ελάχιστο επίπεδο ανάλυσης λογαριασμών που παρέχεται ατελώς από τους παρόχους Υπηρεσιών Φωνής μέσω Διαδικτύου, στους καταναλωτές, ώστε οι τελευταίοι να μπορούν: (i) Να επαληθεύουν και να ελέγχουν τη χρέωσή τους και (ii) να παρακολουθούν κατάλληλα τη χρήση και τις δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνονται, ελέγχοντας έτσι εύλογα ως ένα βαθμό τους λογαριασμούς τους (άρθρο 3.7.2 του Παραρτήματος Β του ΚΓΑ).

Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, είναι δυνατόν να προσφέρεται στους συνδρομητές λεπτομερέστερη ανάλυση του λογαριασμού με εύλογη επιβάρυνση ή δωρεάν. Κλήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται ατελώς για τον καλούντα συνδρομητή, συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων σε γραμμές βοήθειας, δεν απαιτείται να εμφανίζονται στον αναλυτικό λογαριασμό του καλούντος συνδρομητή. H υποχρέωση παροχής ελάχιστου επίπεδου αναλυτικής χρέωσης δεν υφίσταται, εάν ο συνδρομητής ρητά δηλώνει ότι δεν την επιθυμεί (άρθρο 3.7.2 του Παραρτήματος Β του ΚΓΑ).

Υποχρεώσεις Τιμολόγησης
Ανεξαρτήτως αν η χρέωση των Υπηρεσιών Φωνής μέσω Διαδικτύου γίνεται ανάλογα με τον όγκο της διαβιβαζόμενης πληροφορίας ή την χρονική διάρκειά της, οι λογαριασμοί δεν επιτρέπεται να καλύπτουν διαστήματα παροχής υπηρεσιών μεγαλύτερα του διμήνου (άρθρο 3.7.3 του Παραρτήματος Β του ΚΓΑ). Oι συνδρομητές δεν θα χρεώνονται για κλήσεις, οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν ως προς το καλούμενο μέρος, ούτε θα χρεώνονται για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα το οποίο προηγείται του χρόνου πραγματοποιήσεως της συνδέσεως με το καλούμενο μέρος (ή το μέρος μεταβιβάσεως ή την υπηρεσία μεταδόσεως του μηνύματος). Σε περίπτωση αμφισβήτησης των λογαριασμών, ο συνδρομητής δύναται να προσφύγει στην EETT, η οποία εξετάζει αν συντρέχει περίπτωση παράβασης της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών από πλευράς του παρόχου (άρθρο 3.7.3 του Παραρτήματος Β του ΚΓΑ). Στους λογαριασμούς χρέωσης θα αναγράφεται η προθεσμία εξόφλησής τους. Σε κάθε περίπτωση οι λογαριασμοί χρέωσης δεν καθίστανται ληξιπρόθεσμοι πριν την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού χρέωσης που αναγράφεται επ’ αυτού. O πάροχος οφείλει να μεριμνά για την όσο το δυνατόν ταχύτερη επίδοση στους συνδρομητές των εκδιδομένων από αυτόν λογαριασμών χρέωσης (άρθρο 3.7.3 του Παραρτήματος Β του ΚΓΑ).

Υποχρεώσεις για την Πρόσβαση σε Yπηρεσίες Έκτακτης Aνάγκης
Oι Πάροχοι Υπηρεσιών Φωνής μέσω μέσω Διαδικτύου, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό οφείλουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να δίνουν την δυνατότητα στους Χρήστες να καλούν ατελώς προς τον αριθμό έκτακτης ανάγκης «112», είτε τους λοιπούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης που ορίζονται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία (άρθρο 3.7.4 του Παραρτήματος Β του ΚΓΑ).

Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Φωνής μέσω Διαδικτύου, εφόσον διαθέτουν πληροφορίες για τον εντοπισμό της θέσης του καλούντος για τις κλήσεις στον ενιαίο Ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης «112», παρέχουν αυτές ατελώς και ενημερώνουν την αρμόδια αρχή ότι πρόκειται για υπηρεσία με νομαδικά χαρακτηριστικά ώστε η τελευταία να είναι ενήμερη ότι η θέση του καλούντος μπορεί να διαφέρει από αυτήν που έχει δηλωθεί (άρθρο 3.7.4 του Παραρτήματος Β του ΚΓΑ). Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Φωνής μέσω Διαδικτύου ενημερώνουν τους συνδρομητές σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή όσον αφορά στην πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (εφόσον είναι τεχνικά εφικτό να δίνουν την δυνατότητα αυτή στους Χρήστες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο α) ή τις πληροφορίες εντοπισμού του καλούντος στην υπηρεσία για την οποία έχουν συνδρομή (εφόσον διαθέτουν αυτές πληροφορίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β) (άρθρο 3.7.4 του Παραρτήματος Β του ΚΓΑ).

Υποχρεώσεις αναφορικά με Yπηρεσίες Πληροφοριών Τηλεφωνικού Καταλόγου
Όλοι οι πάροχοι Υπηρεσιών Φωνής μέσω Διαδικτύου, οι οποίοι εκχωρούν συνδρομητικούς αριθμούς, έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν, κατά τη σύναψη της σχετικής σύμβασης, τους συνδρομητές τους σχετικά α) με τους σκοπούς εντύπων ή ηλεκτρονικών καταλόγων συνδρομητών που διατίθενται στο κοινό ή μπορούν να αποκτηθούν μέσω υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγων β) με το δικαίωμά τους να καταχωρούνται σε δημόσια διατιθέμενους τηλεφωνικούς καταλόγους, καθώς και γ) με το δικαίωμά τους να ελέγχουν και, αν είναι απαραίτητο, να διορθώνουν ή και να ζητούν τη διαγραφή της σχετικής καταχώρισης. Ο συνδρομητής δύναται να καθορίζει στον πάροχο, ο οποίος του έχει εκχωρήσει τους συνδρομητικούς του αριθμούς, το σύνολο ή μέρος των αριθμών του ή των προσωπικών του στοιχείων τα οποία δύναται να συμπεριληφθούν στον δημόσια διατιθέμενο τηλεφωνικό κατάλογο του παρόχου του οποίου είναι συνδρομητής, ή τη διάθεση του συνόλου ή μέρος των αριθμών του ή των προσωπικών του στοιχείων προς τρίτους (άρθρο 3.7.6 β’ του Παραρτήματος Β του ΚΓΑ).

Ο τρόπος με τον οποίο ο συνδρομητής εκφράζει την βούλησή του για την καταχώρησή του ή όχι στον τηλεφωνικό κατάλογο του παρόχου του οποίου είναι συνδρομητής, ακολουθεί τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (άρθρο 3.7.6 γ’ του Παραρτήματος Β του ΚΓΑ). Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Φωνής μέσω Διαδικτύου, οι οποίοι εκχωρούν συνδρομητικούς αριθμούς, πριν διαβιβάσουν σε τρίτους τα στοιχεία των συνδρομητών τους, οφείλουν να ενημερώσουν ατελώς τους συνδρομητές τους για αυτή τη δυνατότητα, τόσο για τον παραλήπτη ή τις κατηγορίες των πιθανών παραληπτών όσο και για το σκοπό της διαβίβασης που δεν μπορεί να είναι άλλος από αυτόν για τον οποίο τα ως άνω συνδρομητικά στοιχεία συλλέχθηκαν, προκειμένου οι συνδρομητές να έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν την βούλησή τους στην διαβίβαση, με τον τρόπο κατά τον οποίο ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (άρθρο 3.7.6 γ’ του Παραρτήματος Β του ΚΓΑ).

Κάθε πάροχος Υπηρεσιών Φωνής μέσω Διαδικτύου, ο οποίος χορηγεί συνδρομητικούς αριθμούς, υποχρεούται να ικανοποιεί κάθε εύλογο αίτημα για τη διάθεση, στα πλαίσια της παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και καταλόγων, των σχετικών πληροφοριών σε συμφωνημένη μορφή και κατά τρόπο δίκαιο, αντικειμενικό, κοστοστρεφή και αμερόληπτο. H ανωτέρω υποχρέωση αφορά αποκλειστικά και μόνο αίτημα για παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου ή/ και έκδοση τηλεφωνικού καταλόγου και, πέραν του σκοπού αυτού, δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στα στοιχεία των Χρηστών, χωρίς τη ρητή προς τούτο συναίνεσή τους. Σε περίπτωση κατά την οποία ανακύψει μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών διαφωνία ως προς την τήρηση των ανωτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να προσφύγει στην ΕΕΤΤ και να ζητήσει τον έλεγχο τήρησης των όρων της παρούσας παραγράφου (άρθρο 3.7.6 δ’ του Παραρτήματος Β του ΚΓΑ). Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Φωνής μέσω Διαδικτύου οφείλουν να ακολουθούν την αρχή της αμεροληψίας κατά την επεξεργασία και παρουσίαση των πληροφοριών των Χρηστών τους ή πληροφοριών που τους διατίθενται από άλλους παρόχους Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών (άρθρο 3.7.6 ε’ του Παραρτήματος Β του ΚΓΑ). Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Φωνής μέσω Διαδικτύου οφείλουν να συμμορφώνονται με τις εκδοθείσες αποφάσεις της ΕΕΤΤ καθώς και με τις οδηγίες που αφορούν τα θέματα παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου (άρθρο 3.7.6 στ’ του Παραρτήματος Β του ΚΓΑ).

Στοιχειώδη Δικαιώματα Παρόχων VoIP
Οι Πάροχοι VoIP έχουν τα στοιχειώδη δικαιώματα των επιχειρήσεων που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα οποία είναι τα εξής (άρθρο 19 § 1 και 2 του Ν. 4070/2012) :

 • Το δικαίωμα να παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
 • Το δικαίωμα να αιτούνται δικαιώματα διέλευσης ηλεκτρονικών δικτύων.
 • Το δικαίωμα να διαπραγματεύονται, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, τη διασύνδεση με (και ενδεχομένως να αποκτούν πρόσβαση προς ή διασύνδεση από) άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσια δίκτυα και δημόσιες υπηρεσίες και λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 • Το δικαίωμα να παρέχουν επί μέρους στοιχεία της καθολικής υπηρεσίας ή / και να παρέχουν στοιχεία της καθολικής υπηρεσίας σε τμήματα της ελληνικής Επικράτειας.

Δικαιώματα Παρόχων VoIP σε Πρόσβαση / Διασύνδεση
Οι πάροχοι VoIP έχουν το δικαίωμα και, όταν ζητείται από άλλες επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, την υποχρέωση να διαπραγματεύονται τη μεταξύ τους διασύνδεση για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιμων στο κοινό (άρθρα 19 § 2 και 46 § 3 του Ν. 4070/2012). Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης διασύνδεσης καθώς και οι σχετικές προθεσμίες προβλέπονται αναλυτικά στον Κανονισμό Διασύνδεσης της ΕΕΤΤ (Απόφ ΕΕΤΤ 506/37/13-01-2009, ΦΕΚ 369/Β/03-03-2009).

Πάροχοι VoIP εγκατεστημένοι στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που παρέχουν δίκτυα ή / και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορούν να διαπραγματεύονται στην Ελλάδα, μεταξύ τους, χωρίς περιορισμούς, τεχνικές και εμπορικές συμφωνίες για πρόσβαση ή / και διασύνδεση. Πάροχος VoIP, που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχει δίκτυα ή / και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τη νομοθεσία του συγκεκριμένου κράτους-μέλους, δεν απαιτείται να υπαχθεί σε καθεστώς Γενικής Άδειας ως προϋπόθεση για να ζητήσει πρόσβαση ή διασύνδεση στην Ελλάδα, εκτός αν δραστηριοποιείται παρέχοντας υπηρεσίες ή δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα (άρθρο 46 § 1 του Ν. 4070/2012).

Δικαιώματα Διέλευσης Παρόχων VoIP
Οι Πάροχοι VoIP φέρουν τα δικαιώματα διέλευσης των παρόχων δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Συγκεκριμένα, έχουν δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών επί, υπέρ ή υπό χώρων, που ανήκουν στο Δημόσιο, σε Ο.Τ.Α., σε ιδιώτες ή είναι κοινόχρηστοι (άρθρο 28 § 1 του Ν. 4070/2012). Στα πλαίσια αυτά οι πάροχοι VoIP αποκτούν το δικαίωμα να εγκαθιστούν όχι μόνο δίκτυα οπτικών ινών αλλά και κεραιοδίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (άρθρο 29 § 1 του Ν. 4070/2012).

Η ΕΕΤΤ είναι σε θέση να επιβάλει την από κοινού χρήση ευκολιών ή ακινήτων, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κτιρίων ή εισόδων σε κτήρια, καλωδιώσεων κτιρίων, ιστών, κεραιών, πύργων και άλλων φερουσών κατασκευών, αγωγών, σωληνώσεων, φρεατίων και κυτίων σύνδεσης, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 29 § 1 του Ν. 4070/2012).

Περισσότερα
ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ 116/Α/16-05-2003).
Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Β/10-04-2012).
Κανονισμός Γενικών Αδειών (ΕΕΤΤ ΑΠΟΦ 676/41/2013, ΦΕΚ 298/Β/14-02-2013).
ΕΕΤΤ – Πληροφορίες για την Αδειοδότηση Παρόχων.
Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης (Απόφαση ΕΕΤΤ 698/24/25/7/2013, ΦΕΚ 2233/Β/10-09-2013).